Dla pracodawców

Podwyżki w mundurówce

Grzegorz Sokół
2004-02-23 , aktualizacja: 23.03.2004 00:00
A A A Drukuj
Jakie są pensje w budżetówce, kto w tym roku dostał podwyżkę (a kto nie), jakie są dodatki do pensji, komu należą się wyrównania? Policjancie, żołnierzu, strażaku! Sprawdź swoją podwyżkę! Policz z "Gazetą", zanim kadrowa Ci policzy!
Wczoraj rozliczyliśmy nauczycieli i urzędników. Dziś prześwietlamy portfele funkcjonariuszy służb mundurowych, czyli wojskowych, policjantów, służby celnej, pograniczników, strażaków. Ołówki i kalkulatory w dłoń! Zapraszamy do liczenia...

Wynagrodzenie funkcjonariuszy służb mundurowych (tzw. uposażenie) składa się z uposażenia zasadniczego (procent kwoty bazowej - więcej o tym za chwilę) oraz dodatków. Wysokość dodatków to określony procent kwoty bazowej lub otrzymywanego uposażenia albo też konkretna kwota. Do tego dochodzą nagrody (w tym jubileuszowe i trzynastka) i rozmaite świadczenia (np. równoważniki na remont, zagospodarowanie).

Większość 240-tysięcznej armii funkcjonariuszy w mundurach podlega MSWiA - to policja (blisko 100 tys. policjantów), straż graniczna (ponad 13 tys.), straż pożarna (ponad 28 tys.), biuro ochrony rządu. Żołnierze (ok. 78 tys.) podlegają MON, celnicy - Ministerstwu Finansów, a służba więzienna (ponad 22 tys.) - resortowi sprawiedliwości. Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają osobne budżety.

Całą minioną jesień mundurówka MSWiA protestowała, domagając się podwyżek. Dostali tylko - jak cała budżetówka - ok. 3 proc. Uwaga! W indywidualnych przypadkach kwota podwyżki może być oczywiście większa lub mniejsza!

Po pierwsze: kwota bazowa

Wynosi obecnie 1396, 38 zł. Uwaga! Wyjątkiem są celnicy. Ich obowiązuje ta sama kwota co np. nauczycieli, czyli 1717, 73 zł. Nie oznacza to jednak wcale, że celnicy dostali więcej (to kwestia innych rozwiązań ubezpieczeniowych, o nich więcej za chwilę).

Po drugie: mnożnik

To bardzo ważny wskaźnik. Służy do obliczenia uposażeń funkcjonariuszy na poszczególnych stanowiskach (np. dyrektor izby celnej może zarabiać, bez dodatków, od 0,592 kwoty bazowej do 3,741). Dla każdej służby mundurowej określono mnożnik przeciętnego uposażenia (np. 2,05 dla wojska, 1,93 dla policji, tylko 1,75 dla straży pożarnej). I to od niego zależy fundusz płacowy każdego resortu (iloczyn liczby etatów przez przeciętne uposażenie - czyli przez iloczyn odpowiedniego mnożnika i kwoty bazowej). A zatem np. w policji, gdzie liczba etatów wynosi 103 309, a mnożnik to 1,93, na wynagrodzenia przeznaczone jest w tym roku 103 309 x 1396,38 zł x 1,93 = 278 419 139 zł 34 gr.

A po trzecie: dodatki

( Tzw. mundurówka. Jej wysokość zależy od charakteru służby (inna dla wojskowych, inna dla policjantów), stopnia i płci (hm, kobietom przysługują raz niższe, a raz wyższe stawki...). Wypłacana raz w roku. Przeznaczona na elementy munduru - kurtka przysługuje służbowo, ale trzeba kupować np. koszule, buty... Wiadomo - funkcjonariusz musi "mieć prezencję"!

( Nagroda jubileuszowa. Wynosi: po 20 latach służby 75 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego (wraz ze stałymi dodatkami), po 25 latach służby: 100 proc., po 30 latach: 150 proc., po 35 - 200 proc., po 40 latach: 300 proc. (celnicy dostają jeszcze nagrodę 400 proc. po 45 latach służby). Wszędzie (oprócz BOR) w tej samej wysokości.

( Rozmaite świadczenia. Wymieńmy najpopularniejsze: równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu (średnio 120 zł rocznie na tzw. normę zaludnienia, czyli 7-10 m kw. powierzchni mieszkalnej) lub za brak mieszkania (ok. 300 zł miesięcznie), pomoc mieszkaniowa (ok. 3,3 tys. zł na normę w policji, i ok. 3,8 tys. w straży pożarnej), dopłata do wypoczynku (na osobę uprawnioną od 357 zł w policji do 422 w straży pożarnej) i przejazd na urlop raz w roku (ok. 60 zł na osobę). Często przysługują też zniżki na kolej czy raz w roku darmowy przejazd PKP. Przysługują też należności pośmiertne dla rodziny, a w razie zwolnienia - odprawy.Policja

W zarobkach policji w tym roku niewiele się zmieni. Kwota bazowa wzrosła co prawda o 3 proc., ale wszystkie mnożniki pozostają takie same. Średnie uposażenie - 2695 zł.

( Ile zarabia policjant? Uposażenie zasadnicze oblicza się za pomocą mnożników kwoty bazowej. Wynosi ona 1396, 38 zł (tyle samo co dla pozostałych służb mundurowych). Zarobki policjanta zależą od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od wysługi lat. Jeśli pełni jakiś specyficzny rodzaj służby, może liczyć na dodatki z tego tytułu. Mnożniki przypisane są do grup zaszeregowania (jest ich 18 - od kursanta do komendanta głównego policji oraz dodatkowa dla policjantów w służbie kandydackiej). Najniższy mnożnik to 0,65, a najwyższy - 4,41 kwoty bazowej - czyli odpowiednio 907 zł i 6158 zł. Większości grup odpowiadają widełki (mnożnik w wysokości "od-do").

( Z czasem więcej. Z tytułu wysługi lat uposażenie zasadnicze wzrasta o 2 proc. po dwóch latach służby i o dalszy 1 proc. za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20 proc. i o 0,5 proc. za każdy dalszy rok służby powyżej 20 lat - łącznie do wysokości 25 proc. po 30 latach służby.

( Dodatki. Wymieniamy najpopularniejsze: za stopień - przysługuje każdemu z 17 stopni, od posterunkowego po generała. Nieznacznie - o 10, 15, 25, 30 i 35 zł - wzrosły dodatki za niższe stopnie od posterunkowego do komisarza; służbowy - do 50 proc. uposażenia zasadniczego (razem z dodatkiem za stopień); za opiekę nad służbowym koniem lub psem - do 15 proc. minimalnego uposażenia; instruktorski - do 24 proc. najniższego uposażenia; stołeczny - dla warszawskich policjantów - 10 proc. kwoty bazowej, czyli 139 zł; mundurówka - np. generał i nadinspektor dostaje 2929 zł (mężczyzna) i 2951 zł (kobieta), oficerowie: 2047 zł (mężczyzna), 2060 zł (kobieta), korpus aspirantów: 2046 zł (mężczyzna), 2059 zł (kobieta), podoficerowie i szeregowi: 2023 zł (mężczyzna), 2035 zł (kobieta).Żołnierze zawodowi

Wiadomo: w wojsku wiele się zmieni (w związku z nową ustawą o przebiegu służby) - ale dopiero po 1 lipca. Nie wiadomo: dokładnie co się zmieni. Zapewne wynagrodzenia, zasady obsadzania stanowisk. A co jest pewne: tegoroczna podwyżka - 2-3 procent, jak w całej budżetówce, przeciętne uposażenie - 2863 zł.

( Pensje zaszeregowane. Uposażenie zasadnicze żołnierzy zawodowych składa się z dwóch składników (pierwszy wyliczany wg stopnia i stażu pracy, drugi - wg stanowiska). Każde stanowisko przypisane jest jednej z 34 grup uposażenia, której z kolei odpowiada określona w rozporządzeniu stawka. Podwyżkę dostają raz do roku, w pierwszym kwartale, w tym roku będzie to blisko 3 proc. wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia.

(Dodatki procentowe. Wszystkie dodatki ustala się jako procent - albo uposażenia zasadniczego, albo tzw. uposażenia bazowego, które od 2001 roku wynosi 1252 zł. Do obliczania innych bonusów, jak np.gratyfikacja urlopowa czy odprawy pośmiertne, służy inna podstawa - 1323 zł.

(Dodatek specjalny. Jedyny dodatek, który w tym roku wzrasta, ponieważ oblicza się go na podstawie uposażenia zasadniczego związanego z zajmowanym stanowiskiem. Wynosi od 27 do 43 proc. tego uposażenia.

(Dodatki zależne od rodzaju pełnionej służby to procent uposażenia bazowego w wysokości 1252 zł, np. dodatek za służbę na morzu (od 375 zł do 626 zł - od 30 do 50 proc. uposażenia bazowego), dla personelu latającego (od 500 zł do 1252 zł - od 40 do 100 proc.), za specjalizację medyczną (od 100 zł do 250 zł - od 8 do 20 proc.)

(Mundurówka. Wynosi: dla oficera w stopniu generała (admirała): od 4231 zł do 4985 zł, dla oficera starszego: od 2064 zł do 2271 zł, dla oficera młodszego: od 2060 zł do 2257 zł, chorążego: od 2071 zł do 2194 zł, podoficera: od 2046 zł do 2158 zł.

(Nagroda roczna. Żołnierze zawodowi otrzymują ją w sierpniu (z okazji święta Wojska Polskiego). Równa wypłacie uposażenia z sierpnia poprzedniego roku. Nagrody jubileuszowe jak we wszystkich służbach mundurowych.

( A do tego: jednorazowy bezpłatny przejazd koleją. Pracodawca, czyli MON, wykupuje dla żołnierzy zawodowych 50-proc. zniżkę od PKP na wszystkie przejazdy w wagonach I i II klasy.Straż pożarna

W tym roku podwyżek jeszcze nie było, ale straż pożarna dostanie 3 proc. podwyżki (jak reszta budżetówki) z wyrównaniem od stycznia. Na podwyżki mogą liczyć głównie najgorzej zarabiający szeregowi strażacy. Przeciętne uposażenie to 2443 zł 66 gr.

( Strażakom uposażenie zasadnicze wylicza się według grupy zaszeregowania (jest ich dwadzieścia - od stażysty do komendanta głównego). Do każdej z grup przypisana jest określona kwota: od 700 zł do 5750 zł. W tym roku nie wzrośnie uposażenie zasadnicze, wyższy będzie tylko dodatek za stopień (o 45 zł w korpusie szeregowych i podoficerów, o 40 zł w korpusie aspirantów i o 35 zł w korpusie oficerów).

(Dodatek stażowy. Wyliczany identycznie jak np. dla straży granicznej, czyli po dwóch latach służby (do stażu wlicza się zasadniczą służbę wojskową) wynosi 2 proc. wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1 proc. za każdy kolejny rok, aż do 20 proc. Powyżej 20 lat służby (do trzydziestu) wzrasta co roku o 0,5 proc., łącznie do wysokości 25 proc.

(Dodatek za stopień. To określona kwota: od 380 zł lub 441 (strażak) do 1080 zł (generał brygadier).

(Dodatek służbowy. Wyliczany procentowo od wynagrodzenia zasadniczego (razem z dodatkiem za stopień). Maksymalna wysokość to 50 proc.

(Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych. Płacone od godziny. Od 5 do 20 proc. najniższego uposażenia zasadniczego (1035 zł).

(Mundurówka. Przykładowo: generał brygadier, nadbrygadier: 2126 zł, pozostali funkcjonariusze: 1375 zł (kobiety), 1434 zł (mężczyźni).

(Nagrody jubileuszowe i roczne.

Straż graniczna

3-procentową podwyżkę wypłacono już w lutym, z wyrównaniem od 1 stycznia. Przeciętne uposażenie - 2737 zł.Uposażenie strażników granicznych wylicza się identycznie jak policjantów: poprzez pomnożenie kwoty bazowej (1396,38 zł) przez mnożnik (zróżnicowany według grup zaszeregowania, których jest szesnaście - od młodszego strażnika po komendanta głównego; najniższy mnożnik wynosi 0,58, a najwyższy - 4,41).( Uposażenie wzrasta z tytułu wysługi lat, identycznie jak u policjantów: po dwóch latach 2 proc. uposażenia zasadniczego i za każdy następny rok 1 proc. więcej, do wysokości 20 proc., po 20 latach służby (do trzydziestu) rośnie o 0,5 proc. za każdy następny rok, łącznie do wysokości 25 proc. po 30 latach służby.

( Dodatek za stopień. Jego wielkość wylicza się, mnożąc kwotę bazową przez mnożnik: od 0,18 dla stopnia szeregowego do 1,0 dla stopnia generała, czyli od 251 zł 35 gr do 1396 zł 38 gr. (Mundurówka przysługuje, jeśli mundurów nie wydano w naturze i jest zróżnicowana - np. dla oficerów służby stałej w stopniu generała jest to 4772 zł 71 gr (dla mężczyzn) i 4825 zł 21 gr (dla kobiet), dla szeregowych l940 zł 92 gr (dla mężczyzn) i 1985 zł 92 gr (dla kobiet).

(Nagrody jubileuszowa i roczna.Służba więzienna

Podwyżki zostaną wypłacone w kwietniu, z wyrównaniem od 1 stycznia. Średnie uposażenie funkcjonariuszy wynosi 2569 zł.( Na uposażenie funkcjonariusza służby więziennej składa się wynagrodzenie zasadnicze (określone kwotowo, według stanowiska), do którego dochodzą dodatki: za wysługę lat, za stopień oraz tzw. dodatek służbowy.

Uposażenia zasadnicze wzrosły w tym roku o 28 zł. Nie zmienił się natomiast dodatek służbowy.

(Dodatek za wysługę. Funkcjonariusze służby więziennej dostają 5 proc. uposażenia zasadniczego po dwóch latach służby, 10 proc. po pięciu latach, 15 proc. po 10 latach, 20 proc. po 15 latach i maksymalnie 25 proc. uposażenia zasadniczego po 20 latach.

(Dodatek za stopień. Ten dodatek jest wyliczany procentowo od najniższego uposażenia i waha się od 30 proc. (253 zł) do 160 proc. (1346 zł - tyle dostają tylko generałowie, w więziennictwie dwóch).

(Dodatek służbowy. Ustalony kwotowo, nie może przekroczyć 50 proc. uposażenia zasadniczego (z dodatkiem za stopień).

(Mundurówka. Wypłacana w maju. W tym roku nie będzie podwyżki. Oto przykłady: generał 3950 zł (mężczyzna) lub 3634 zł (kobieta), oficerowie od pułkownika do majora: 1895 zł (mężczyzna) lub 1891 zł (kobieta), od kapitana do podporucznika: 1863 zł (mężczyzna), 1859 zł (kobieta), korpus chorążych: 1812 zł (mężczyzna) lub 1808 zł (kobieta), korpus podoficerów: 1789 zł (mężczyzna) lub 1785 zł (kobieta), korpus szeregowych: 1724 zł (mężczyzna) lub 1720 zł (kobieta).

(Nagrody roczna i jubileuszowa.

( 50-proc. zniżka na przejazdy PKP.