Dla pracodawców

Przykład pozwu o zapłatę zaległej pensji

d
2004-11-15 , aktualizacja: 15.11.2004 00:00
A A A Drukuj
ZOBACZ TAKŻE


Poznań, dnia 15.11.2004 r.

Do

Sądu Rejonowego

w Poznaniu

Wydział X Pracy

ul. Matejki 50

60-770 Poznań (patrz: przypis 1)

Powód: Jan Kowalski, ul. Wierzbowa 10/4, 00-001 Poznań,

Pozwany: XYZ sp. z o.o., ul. Trybunalska 89, 00-001 Poznań

wartość przedmiotu sporu: 4000,- zł (przypis 1)

POZEW O ZAPŁATĘ (przypis 2)

Niniejszym w imieniu własnym wnoszę:

1) o zasądzenie od XYZ sp. z o.o. na rzecz powoda Jana Kowalskiego kwoty 4.000,- zł (cztery tysiące złotych) tytułem wynagrodzenia za pracę za okres od marca 2003 r. do czerwca 2003 r. z ustawowymi odsetkami liczonymi:

od kwoty 1000,- zł od 1 kwietnia 2004 r. do dnia zapłaty.

od kwoty 1000,- zł od 1 maja 2004 r. do dnia zapłaty.

od kwoty 1000,- zł od 1 czerwca 2004 r. do dnia zapłaty.

od kwoty 1000,- zł od 1 lipca 2004 r. do dnia zapłaty. (przypis 3)

2) o wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 339 k.p.c. (przypis 4)

3) o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.Nadto wnoszę o przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu niniejszego pozwu na okoliczności tam powołane. (przypis 9)UZASADNIENIEJestem zatrudniony w pozwanej XYZ sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 marca 1999 r.Dowód: kopia umowy o pracę z dnia 1 marca 1999 r.Od początku zatrudnienia w pozwanej spółce moje zarobki wynoszą 1000 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracodawca był zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Koniec miesiąca jako termin wypłaty wynagrodzenia uzasadnia domaganie się odsetek za opóźnienie świadczenia od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.Dowód: kopia regulaminu wynagradzania (przypis 5).Pracodawca przekazywał wynagrodzenie przelewem na moje konto osobiste. Dotychczas pracodawca wypłacał wynagrodzenie regularnie. Jednakże w roku 2004 nie otrzymałem wynagrodzenia za miesiące marzec-czerwiec 2004 r. Pracodawca tłumaczył ten fakt koniecznością spłacania długów kontrahentom spółki.Dowód: 1) kopia wydruku stanu konta powoda za okres od marca 2004 r. do lipca 2004 r.

2) przesłuchanie stron.Chcąc polubownie rozwiązać sprawę, wezwałem pracodawcę pisemnie do zapłaty należnego wynagrodzenia. Jednakże do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na moje pismo.Dowód: kopia wezwania do zapłaty z dnia 14 września 2004 r. wraz z dowodem doręczenia. (przypis 6)W związku z powyższym pozew jest w pełni uzasadniony.Jan Kowalski (przypis 7)Załączniki:

1. kopia umowy o pracę z dnia 1 marca 1999 r.

2. kopia regulaminu wynagradzania (przypis 5)

3. kopia wydruku stanu konta powoda za okres od marca 2004 r. do lipca 2004 r.

4. kopia wezwania do zapłaty z dnia 14 września 2004 r. wraz z dowodem doręczenia

5. odpis pozwu (przypis 8).Przypisy do pozwu

1. Pozew należy wnieść do sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy. •  Jaki sąd: jeśli wysokości pensji, o której zapłatę się staramy (tzw. wielkości przedmiotu sporu) nie przekracza 30 tys. zł, właściwy jest wydział pracy sądu rejonowego, powyżej tej kwoty - wydziały pracy sądów okręgowych. •  Gdzie ten sąd: zazwyczaj właściwy do rozpatrzenia sprawy jest sąd w mieście, w którym siedzibę ma firma. Jeśli mieszkasz gdzie indziej, możesz złożyć wniosek do sądu, aby proces odbył się w twoim mieście.

2. Zakładamy taką sytuację. Jan Kowalski pracuje w spółce XYZ. Firma miała przejściowe kłopoty i nie zapłaciła mu za cztery miesiące (od marca do czerwca). Później pracodawca płacił regularnie, ale pracownik nie może doprosić się o zaległe wypłaty. Dlatego Jan Kowalski zdecydował się oddać sprawę do sądu.

3. Za niewypłacone pieniądze pracownikowi należą się odsetki ustawowe. Kowalski słusznie uważa, że odsetki należy obliczać od każdej niewypłaconej pensji z osobna.

4. Chodzi o sytuację, gdy na rozprawę nie przyjdzie przedstawiciel pracodawcy lub będzie na milczał.

5. Jeśli pracodawca nie chciał dać pracownikowi kopii regulaminu wynagradzania, trzeba złożyć wniosek, aby sąd nakazał dostarczenie tego dokumentu. Należy napisać w pozwie: Wnoszę o dostarczenie przez pozwanego regulaminu wynagradzania obowiązującego w firmie XYZ sp., z o.o. (tu podać adres pracodawcy) w okresie między 1 marca 2004 r. a 1 lipca 2004 r.

6. To bardzo ważne! Sąd musi mieć dowód, że starałeś się odzyskać pieniądze (tu: Kowalski wysłał pracodawcy monit listem poleconym), ale pracodawca cię zlekceważył. Jeśli tego nie zrobisz, możesz zostać obarczony kosztami procesu (w tym kwotą, którą firma zapłaciła swojemu adwokatowi; może to być kilkaset złotych, a czasami znacznie więcej). Jak to możliwe? Pracodawca powie, że niewypłacenie pensji to nieporozumienie, jest gotów natychmiast uregulować należności, ba, zrobiłby to dawno, gdybyś mu o tym przypomniał. Sąd może wtedy uznać, że powód (czyli ty) zbytnio się pospieszył z pozwem.

7. Jeśli pismo procesowe (pozew) napisałeś na komputerze, pamiętaj, aby podpisać się własnoręcznie.

8. Pozew należy składać w dwóch egzemplarzach. Sąd wysyła drugą kopię pracodawcy, aby mógł się do niej ustosunkować.

9. Chodzi o to, aby sąd zbadał wszystkie dokumenty i przesłuchał wszystkich świadków.

Jak się przygotować

•  Masz kłopoty z przygotowaniem pozwu? Nie wiesz, co tam napisać? Nie zawsze musisz płacić za prawnika. Wiele biur poselskich lub klubów radnych (sprawdź w swoim mieście które) co jakiś czas organizuje darmowe dyżury prawników (zazwyczaj takie dyżury są nie rzadziej niż raz w miesiącu). Podobne dyżury organizują też zarządy regionów NSZZ „Solidarność” lub oddziały OPZZ. Darmowe dyżury prawników są także czasami w Okręgowych Inspektoratach Pracy (choć tam zazwyczaj są tłumy interesantów). W dużych miastach darmowych porad udzielają również niektóre renomowane kancelarie adwokackie (część z nich ma stałe godziny przyjęć, w innych adwokaci sami decydują, kiedy i kogo obsłużą, nie żądając pieniędzy). Możesz też oczywiście zatrudnić adwokata (opłaca się to tylko w sprawach skomplikowanych i o duże pieniądze, np. w sprawie o 1,5-5 tys. zł minimalna stawka adwokata to 450 zł).

•  Pozew zanosi się osobiście do sądu pracy właściwego dla siedziby swojej firmy lub wysyła pocztą (listem poleconym!). Jeśli masz jakieś wątpliwości, zgłoś się do kierownika sekretariatu w sądzie i poproś o pomoc.