Dla pracodawców

Ile ci się należy za dziecko

Monika Adamowska
2006-05-23 , aktualizacja: 24.05.2006 00:00
A A A Drukuj
Tysiąc złotych becikowego dostanie każdy. Inne świadczenia zależą już od tego, ile zarabiasz, gdzie mieszkasz, jaka jest twoja sytuacja rodzinna. Sprawdź w naszym informatorze, na jakie pieniądze możesz liczyć.
Gdy urodzisz dziecko

Becikowe,

czyli 1000 zł dla każdego dziecka (na bliźniaki 2 x 1000 zł, trojaczki 3 x 1000 zł), to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Należy się bez względu na dochody, nawet bogatym! Nieistotne, czy dziecko urodziło się mężatce, konkubinie, rozwódce, pannie, kobiecie z zasądzonymi alimentami czy bez nich. Uwaga! Można się o nie starać najwyżej przez trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka. W wielu miastach już przy rejestracji noworodka w USC załatwiane są formalności. W innych trzeba samemu złożyć wniosek. Gdzie? W tej instytucji, którą władze naszego miasta wyznaczyły do realizacji świadczeń rodzinnych. Może to być specjalny referat świadczeń rodzinnych w urzędzie miasta, miejskim ośrodku pomocy rodzinie lub miejskim ośrodku pomocy społecznej. Nie wiesz, kto to robi w twojej miejscowości? Zapytaj w urzędzie miasta lub gminy. Gdy idziesz załatwić becikowe, weź: skrócony akt urodzenia dziecka (z USC) bądź inny dokument potwierdzający urodzenie dziecka, dowód tożsamości (opiekun prawny musi mieć postanowienie sądu o ustanowieniu opieki). Na miejscu wypełniamy oświadczenie, że drugi z rodziców nie pobrał jeszcze becikowego.

Lokalne becikowe,

czyli pomoc od gminy (na podstawie art. 22a Ustawy o świadczeniach rodzinnych). Gmina może je ustanowić, ale nie musi. Jeśli się zdecyduje, może ustalić, komu i ile da oraz czy będą to pieniądze, czy pomoc rzeczowa. W urzędzie miasta lub gminy dowiesz się, czy twoja gmina wprowadziła takie lokalne becikowe.

Tysiąc dla najuboższych

to jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka (na bliźniaki 2 x 1000 zł itd.). Należy się tylko osobom uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego (patrz niżej). Można się o niego starać maksymalnie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Gdy brakuje na życie

Możesz starać się o zasiłek rodzinny i dodatki do niego (świadczenia rodzinne).

Zasiłek rodzinny

to podstawa. Dopiero wtedy, gdy należy ci się zasiłek, możesz się starać o inne dodatki. Przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi do: 504 zł netto, 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Uwaga! O zasiłek możemy się starać także wtedy, gdy mamy wyższy dochód rodzinny - o kwotę niższą niż najniższy zasiłek (43 zł) - a wcześniej dostawaliśmy już taką pomoc! Ile dostaniemy? Do 31 sierpnia 2006: 43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie dziecko, 66 zł na czwarte i kolejne dziecko. Od 1 września kwoty te będą wyższe. Zasiłek można pobierać, dopóki dziecko nie skończy: 18 lat, 21 lat, gdy uczy się w szkole (np. policealnej), lub do ukończenia przez nie maksymalnie 24 lat, gdy kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o odpowiednim stopniu niepełnosprawności.

Uwaga! Zasiłek nie przysługuje na dziecko, które: zawrze związek małżeński, przebywa w instytucji z całodobowym utrzymaniem (np. w ośrodku wychowawczym), uprawnione jest do zasiłku rodzinnego na swoje dziecko. Nie dostanie go także samotnie wychowujący dziecko rodzic, który nie ma orzeczonych alimentów, chyba że: drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone przez sąd, sąd zobowiązał tylko jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a drugie nie musi płacić alimentów na jego rzecz. Świadczenia rodzinne przyznawane są na tzw. okres zasiłkowy (patrz: słowniczek). Aby dostać je na następny okres, najlepiej do końca lipca złożyć nowe dokumenty. Wtedy pieniądze dostaniemy już we wrześniu. Gdy się spóźnimy, otrzymamy je później, np. od października - tym później, im później złożymy wniosek. Już od 1 czerwca wiele gmin zacznie przyjmować wnioski, warto więc się pospieszyć.

Dodatki

Przysługują tylko tym, którzy biorą zasiłek rodzinny! Jakie to dodatki? Jednorazowy tysiąc - z tytułu urodzenia się dziecka - opisany wyżej. Na wychowawczym - 400 zł miesięcznie - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Taką kwotę pobierasz niezależnie od liczby dzieci (bliźniaki, trojaczki). Jak długo? Do 24 miesięcy na jedno dziecko, do 36 miesięcy przy bliźniakach i większej liczbie dzieci urodzonych podczas jednego porodu, do 72 miesięcy na dziecko niepełnosprawne.

Ważne! Nie dostaniesz dodatku, gdy nie zajmujesz się dzieckiem osobiście, ale oddasz je do przedszkola czy żłobka. Chyba że dziecko niepełnosprawne jest w takiej placówce ze względów terapeutycznych. Nawet jeśli i jeden, i drugi rodzic równocześnie korzysta z urlopu wychowawczego, należy się im tylko jeden dodatek.

Dla rodzin wielodzietnych - 50 zł miesięcznie - na trzecie i każde następne w dziecko w rodzinie.

Dla samotnych rodziców - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Uwaga! Za osobę samotną nie jest uznawana matka, która wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem! To pomoc wyłącznie dla rodziców tych dzieci, których ojciec (lub matka) jest nieznany lub nie żyje. Osobom z zasądzonymi alimentami, gdy drugi rodzic ich nie płaci, przysługuje tylko zaliczka alimentacyjna. Ten dodatek dostać może też pełnoletni uczeń uprawniony do zasiłku rodzinnego, którego oboje rodzice nie żyją lub oboje mają zasądzone alimenty na niego.

Ile wynosi?

170zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie (dochód: 252-504 zł na osobę), - 250 zł na dziecko niepełnosprawne (do 500 zł, gdy dwoje i więcej dzieci jest niepełnosprawnych) - przy dochodzie 291,5-583 zł na osobę. Jeżeli dochód jest jeszcze niższy, stawki zwiększają się o 50 zł (przy jednym dziecku) lub 100 zł (przy dwojgu).

Na kształcenie i rehabilitację -dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności). Miesięcznie przysługuje: - 50 zł na dziecko do 5. roku życia, - 70 zł na dziecko od 5. do 24. roku życia.

Na wyprawkę - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 90 zł raz w roku szkolnym.

Na naukę poza miejscem zamieszkania - przysługuje przez 10 miesięcy w roku (od września do czerwca następnego roku). Można dostać: - 40 zł miesięcznie na dojazd do szkoły, - 80 zł miesięcznie na zamieszkanie w miejscowości, w której mieści się szkoła (np. na internat, bursę, stancję). Jedno dziecko dostaje dodatek albo na dojazdy, albo na zamieszkanie!

Gdy dziecko jest niepełnosprawne

Należą się świadczenia opiekuńcze. Ubiegać się o nie mogą rodzice opiekujący się niepełnosprawnym dzieckiem oraz osoby starsze (powyżej 75. roku życia). Takie świadczenia to:

Zasiłek pielęgnacyjny

144 zł miesięcznie. Należy się: dziecku do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobie w wieku powyżej 16 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała przed ukończeniem przez tę osobę 21. roku życia, osobie, która ukończyła 75 lat.

Uwaga! Nie należy się osobie, która pobiera już dodatek pielęgnacyjny do renty lub emerytury (z ZUS - 153,19 zł).

Ważne! Nie jest uzależniony od dochodów rodziny. Mogą się więc o niego starać nawet bardzo zasobni rodzice.

Świadczenie pielęgnacyjne

420zł miesięcznie - należy się osobie, która musiała zrezygnować z pracy, by zajmować się wymagającym szczególnej opieki dzieckiem niepełnosprawnym. Trzeba mieć: orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, w którym jest zaznaczone, że rodzic musi stale pomagać mu w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji i w codziennej egzystencji lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Kryterium dochodowe: do 583 zł na osobę w rodzinie. Niestety, świadczenia nie dostanie rodzic, który pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, rentę, rentę socjalną czy emeryturę.

Gdy nie możesz ściągnąć alimentów

Należy ci się zaliczka alimentacyjna. Ale przysługuje tylko tym, którzy mają przyznane przez sąd alimenty, a ich nie otrzymują, bo drugi z rodziców nie wywiązuje się z obowiązku. Dodatkowy wymóg: komornik przez trzy miesiące nieskutecznie usiłował wyegzekwować pieniądze od dłużnika (tzn. nie odzyskał pełnego długu).

Warunek! Prawo do takiej zaliczki mają tylko osoby, które nie wychowują żadnego (nawet jednego!) ze swoich dzieci z ich ojcem lub matką! Co ważne, nawet osoby nierozwiedzione, które złożyły już w sądzie pozew o rozwód lub separację, mogą przez rok pobierać zaliczkę.

Przysługuje na dziecko: do ukończenia przez nie 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia, jeśli dziecko się uczy lub studiuje. Kryterium dochodowe: maksymalnie 583 zł na osobę. Jaką kwotę dostaniesz? To zależy, ile alimentów masz zasądzonych, ale nie więcej niż: przy dochodzie od 291,5 do 583 zł: - 170 zł na dziecko (lub 250 zł na niepełnosprawne), gdy jedno lub dwoje dzieci uprawnionych jest do zaliczki, - 120 zł na dziecko (170 zł na niepełnosprawne), gdy uprawnionych jest troje lub więcej dzieci, przy dochodzie niższym niż 291,5 zł: -300zł na dziecko (380 zł na niepełnosprawne), gdy uprawnione jest jedno lub dwoje dzieci, - 250 zł (300 zł na niepełnosprawne), gdy uprawnionych jest troje lub więcej dzieci. Wniosek z wymaganymi dokumentami trzeba złożyć u komornika, który prowadzi egzekucję. On przesyła je do gminy wraz z zaświadczeniem o nieskutecznej egzekucji. Gdy dłużnik alimentacyjny mieszka za granicą, matka lub ojciec wychowujący dziecko musi najpierw wystąpić do sądu okręgowego (w okręgu, na którego terenie mieszka) z wnioskiem o wykonanie wyroku przyznającego alimenty, a następnie zgłosić się bezpośrednio do gminy.

Dziękuję za pomoc w przygotowaniu poradnika pracownikom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Słowniczek

Dochód na osobę w rodzinie -kwoty kryterium dochodowego odnoszą się do dochodu na rękę -po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Uzyskiwane alimenty wliczane są do dochodu rodziny. Starający się o zasiłek rodzinny dostarczają zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za rok poprzedni. Prowadzący działalność dostarczają zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego. Rolnicy, by udokumentować dochody, muszą przedstawić zaświadczenie o wielkości gospodarstwa i hektarach przeliczeniowych. Dziś dochód z 1 ha przeliczeniowego to 135,5 zł miesięcznie.

Okres zasiłkowy - dla świadczeń rodzinnych: od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Nie znaczy to, że w ciągu roku nie można się starać o taką pomoc. Gdy zmienia się sytuacja (np. liczba osób w rodzinie lub dochód rodziny), należy to zgłosić jak najszybciej. Można wówczas stracić lub zyskać prawo do pomocy.

Ważne przepisy

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 228, poz. 2255 ze zmianami). Rozporządzenie ministra polityki społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU nr 105, poz. 881 ze zmianami).

Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (DzU nr 86, poz. 732 ze zmianami).

Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (DzU z 2005 r. nr 105, poz. 882).