Umowa zlecenie

red.
17.01.2012 , aktualizacja: 18.02.2015 16:07
A A A
Umowa zlecenie uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Taka umowa nazywana jest ?umową starannego działania?. Mówi zazwyczaj o usłudze, którą zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz zleceniodawcy. W przeciwieństwie do umowy o dzieło, osoba podejmująca się pracy na umowę zlecenie, nie jest odpowiedzialna, za ostateczny efekt swojej pracy. Zatrudniony otrzymuje określone wynagrodzenie, ale umowa zlecenie może być odpłatna lub nieodpłatna. Jeśli jednak z umowy nie wynika, że przyjmujący zlecenie ma je wykonać za darmo, to za pracę należy się wynagrodzenie.
Pracujący na podstawie umowy zlecenie może wymagać od szefa, aby zapewnił mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Od wynagrodzenia, które wypłaca zleceniodawca, naliczane są składki ZUS. Pokrywa je zleceniodawca. Zleceniobiorca może wykonywać swoją pracę samodzielnie lub z pomocą innych, samodzielnie ustala terminy i miejsce wykonywania obowiązków, może też być zastępowany przez kogoś innego.

Zleceniobiorca odpowiada całym swoim majątkiem za ewentualne szkody wyrządzone zleceniodawcy czy osobom trzecim.

Przykład: Anna od kilku miesięcy pracuje w księgarni internetowej. Właściciel nie szukał stałych pracowników, podpisał więc z Anną umowę zlecenie. Kobieta zajmuje się marketingiem. Jest też odpowiedzialna za organizację eventów. Gdyby zdarzyło się, że jej działania przyniosą firmie szkodę finansową, jej szef może domagać się od niej finansowego odszkodowania w wysokości strat, na które naraziła firmę.

Zleceniodawca, podpisując umowę zlecenie, ponosi wysokie 20-procentowe koszty uzyskania przychodu. W przypadku, kiedy zatrudnia studentów nie musi odprowadzać za nich składek ZUS.

Pracujący na umowę zlecenie nie odpowiada za ostateczny efekt swojej pracy, ale za staranne działanie, nie można go też bezpośrednio kontrolować w czasie pracy.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenia może być w każdej chwili wypowiedziana przez każdą ze stron. Jeżeli umowę wypowiada zleceniodawca, powinien pokryć poniesione przez zleceniobiorcę podczas wykonywania zadań wydatki. Kiedy umowa jest odpłatna, powinien wypłacić odpowiednią do wykonanej pracy pensję. Jeśli umowę odpłatną wypowiada zleceniobiorca i nie podaje ważnego powodu, zlecający może zażądać pokrycia ewentualnych szkód, które może ponieść w związku z zerwaniem umowy.

Przykład : Marek jest modelem. Podpisał umowę zlecenie z agencją na wykonanie zdjęć do katalogu ubraniowego. Jednak na kilka dni przed zdjęciami zrezygnował z udziału w sesji, nie podając powodu. Agencja obciążyła go częścią kosztów, jakie musiała ponieść w związku z przełożeniem sesji oraz znalezieniem zastępstwa na jego miejsce.

Umowę zlecenie często stosuje się zastępczo do umowy o pracę i może m.in. obejmować:

*posadę księgowej,

*stanowisko dyspozytora,

*pracę kierowcy,

*posadę sekretarki,

*zatrudnienie na budowie.

Cały Kodeks Pracy 2012 kupisz w Kulturalnym sklepie!