Dla pracodawc闚

安iadectwo pracy

Anna Maria Sierpi雟ka
13.09.2011 , aktualizacja: 13.09.2011 14:20
A A A
W zwi您ku z rozwi您aniem lub wyga郾i璚iem stosunku pracy pracodawca wydaje pracownikowi tzw. 鈍iadectwo pracy. 安iadectwo pracy jest to dokument, w kt鏎ym pracodawca potwierdza zatrudnienie pracownika, a tak瞠 dostarcza nieodzownych informacji o podw豉dnym kolejnemu pracodawcy.
Obowi您ek wydania 鈍iadectwa pracy

Zgodnie z art. 97.1 kodeksu pracy w zwi您ku z rozwi您aniem lub wyga郾i璚iem stosunku pracy pracodawca obowi您any jest niezw這cznie wyda pracownikowi 鈍iadectwo pracy. Wydanie 鈍iadectwa pracy nie mo瞠 by uzale積ione od uprzedniego rozliczenia si pracownika z pracodawc.

安iadectwo pracy powinno by wydane pracownikowi niezw這cznie po rozwi您aniu lub wyga郾ieciu stosunku pracy. Tote pracodawca ma obowi您ek wydania 鈍iadectwa pracy bezpo鈔ednio pracownikowi albo osobie upowa積ionej przez pracownika na pi鄉ie - w dniu, w kt鏎ym nast瘼uje rozwi您anie lub wyga郾i璚ie stosunku pracy. Niemniej jednak w sytuacji, gdy przekazanie 闚 dokumentu w dniu rozwi您ania stosunku pracy jest niewykonalne (np. pracownik jest nieobecny w pracy) - pracodawca obowi您any jest wyda 鈍iadectwo pracy nie p騧niej ni w ci庵u 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Pracodawca przesy豉 鈍iadectwo pracy pracownikowi lub osobie upowa積ionej za po鈔ednictwem poczty albo dor璚za go w inny spos鏏.

Poza tym w przypadku, gdy pracownik pracuje nadal u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy nawi您anej bezpo鈔ednio po rozwi您aniu lub wyga郾i璚iu poprzedniej umowy o prac - pracodawca obowi您any jest wykaza 鈍iadectwo pracy na 膨danie pracownika.

W razie wyga郾i璚ia stosunku pracy z powodu 鄉ierci pracownika (art. 631 1 k.p), pracodawca sporz康za 鈍iadectwo pracy i w陰cza je do akt osobowych zmar貫go pracownika. Z wnioskiem o wydanie przez pracodawc 鈍iadectwa pracy mo瞠 wyst徙i cz這nek rodziny zmar貫go pracownika, a tak瞠 inna osoba b璠帷a spadkobierc tego pracownika.

秧danie sprostowania

Sprostowanie jest to zmiana b康 uzupe軟ienie tre軼i wadliwego dokumentu. Tre嗆 鈍iadectwa pracy mo瞠 ulec sprostowaniu na wniosek pracownika w ci庵u 7 dni od otrzymania 鈍iadectwa pracy, je瞠li nie odpowiada ono wymaganiom okre郵onym przez prawo lub jest niezgodne ze stanem faktycznym. Przy pozytywnym rozpatrzeniu takiego wniosku, pracodawca wystawia nowy dokument i przekazuje go pracownikowi.

Je瞠li za pracodawca nie uwzgl璠nia 膨dania pracownika o sprostowanie 鈍iadectwa pracy, pracownik mo瞠 w terminie 7 dni od zawiadomienia go o takiej decyzji skierowa wniosek do s康u pracy (art. 97 21 k.p.). W razie uwzgl璠nienia przez s康 pracy pow鏚ztwa pracownika o sprostowanie 鈍iadectwa pracy, pracodawca jest obowi您any wyda pracownikowi niezw這cznie nowe 鈍iadectwo pracy, nie p騧niej jednak ni w ci庵u 3 dni od dnia uprawomocnienia si orzeczenia s康u w tej sprawie.

Jakie informacje w 鈍iadectwie pracy?

Wykaza nale篡, i 鈍iadectwo pracy nie zawiera w swej tre軼i element闚 oceny, a jedynie informacje okre郵one w przepisach kodeksu pracy art. 97. 2, oraz rozporz康zeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczeg鏊nej tre軼i 鈍iadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282).

Wedle przepisu art. 97. 2 k.p dokument ten powinien w szczeg鏊no軼i wykazywa informacje o: okresie i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach, trybie rozwi您ania stosunku pracy albo okoliczno軼i wyga郾i璚ia tego stosunku, ewentualnie te zaj璚ia wynagrodzenia za prac, w my郵 przepis闚 o post瘼owaniu egzekucyjnym (stosownie do art. 884. 2 k.p.c.), oraz inne informacje niezb璠ne do ustalenia uprawnie pracownika w zakresie prawa pracy lub ubezpieczenia spo貫cznego.

Dodatkowo w 鈍iadectwie pracy, opr鏂z informacji okre郵onych w art. 97 2 kodeksu pracy, zamieszcza si informacje niezb璠ne do ustalenia uprawnie pracowniczych i uprawnie z ubezpieczenia spo貫cznego ( 1 rozporz康zenia). S to informacje takie jak: wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w kt鏎ym usta stosunek pracy, wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego dodatkowego uprawnienia lub 鈍iadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy, nale積o軼i ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawc do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku 鈔odk闚 finansowych, okres korzystania z urlopu bezp豉tnego i podstawy prawnej jego udzielenia, urlop wypoczynkowy wykorzystany przez pracownika, liczby dni, za kt鏎e pracownik otrzyma wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w kt鏎ym usta stosunek pracy, wykorzystania w roku kalendarzowym, w kt鏎ym usta stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, okres, za kt鏎y pracownikowi przys逝guje odszkodowanie w zwi您ku ze skr鏂eniem okresu wypowiedzenia umowy o prac na podstawie art. 361 1 Kodeksu pracy, okres odbytej czynnej s逝瘺y wojskowej lub jej form zast瘼czych, okres wykonywania pracy w szczeg鏊nych warunkach lub w szczeg鏊nym charakterze, okresy niesk豉dkowe, przypadaj帷ych w okresie zatrudnienia, kt鏎ego dotyczy 鈍iadectwo pracy, uwzgl璠nianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, danych, kt鏎e s zamieszczane na 膨danie pracownika.

Informacje zamieszczane wy陰cznie na pro軸 pracownika

安iadectwo pracy jest to dokument, kt鏎y ma na celu ujawnienie charakterystycznych cech zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Przepisy prawne okre郵aj, i tre嗆 tego dokumentu powinna zawiera tylko informacje obligatoryjne. Pracodawca nie musi podawa 瘸dnych dodatkowych danych o pracowniku. Niemniej jednak pracodawca mo瞠 zawrze w 鈍iadectwie pracy inne informacje - wy陰cznie na 膨danie pracownika: wysoko軼i i sk豉dnikach wynagrodzenia,

uzyskanych kwalifikacjach (udzia w r騜nego rodzaju kursach, szkoleniach), a tak瞠 inne informacje, kt鏎e pracownik sobie za篡czy.

Odszkodowanie

Pracownik, kt鏎y dotykowo poni鏀 szkod wskutek nieotrzymania pracy z powodu niewystawienia w terminie lub wydania niew豉軼iwego 鈍iadectwa pracy, mo瞠 wyst徙i z roszczeniem o naprawienie przez pracodawc wyrz康zonej szkody (zap豉ta odszkodowania). Odpowiedzialno嗆 odszkodowawcza pracodawcy istnieje tylko, gdy spe軟ione s przes豉nki przewidziane w art. 99 kodeksu pracy.

Zobacz wi璚ej na temat:

  • Re: 安iadectwo pracy mijo81 07.05.09, 19:05

    Upomnie si u pracodawcy a jak nie da to do s康u pracy.To by豉 umowa o prac?»

  • Re: 安iadectwo pracy krzysztofsf 12.09.09, 00:14

    Co to znaczy "za porozumieniem stron" ?Kto dal wypowiedzenie - pracodawca czy ty?»

  • Re: 安iadectwo pracy nothing.at.all 09.02.10, 09:59

    Upomnij si, najlepiej aby mia potwierdzenie od szefa, 瞠 tego 鈍iadectwa nie otrzyma貫 jeszcze. A potem do s康u.»

Wydarzenia rynku pracy