Wypowiedzenie umowy o pracę - termin wypowiedzenia

e-prawnik
08.09.2008 , aktualizacja: 08.09.2008 15:07
A A A
W dniu 10 marca szef wezwał mnie do oddziału na spotkanie. Mam prawo sądzić, że wręczy mi wypowiedzenie. Pracuję w firmie od 12 kwietnia 2005 r. Od 12 kwietnia 2008 r. nabywam prawo do 3 miesięcznego wypowiedzenia. Obecnie okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Czy szef na spotkaniu 10 marca może wręczyć mi wypowiedzenie nie czekając na koniec miesiąca? Czy takie rozwiązanie umowy będzie ważne? Jeżeli dostanę wypowiedzenie z pracy z okresem miesiąca, a po 11 kwietnia automatycznie zostanie mi wydłużone na trzymiesięczne? Jak to powinno być zrobione, aby było zgodne z prawem? Czy może mi zostać zaproponowane rozwiązanie umowy bez świadczenia pracy? Jeżeli tak to z jakimi warunkami? Czy może zaproponować nowe stanowisko i nowe warunki wynagrodzenia do momentu rozwiązania umowy o pracę? Czy muszę podpisać wypowiedzenie w dniu otrzymania wypowiedzenia, nawet jeżeli nie będę zgadzał się z treścią?
Odpowiedź eksperta

Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać dokonane w dniu 10 marca. Zakładając, iż jest Pan zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia stosunku pracy będzie wynosił nie jeden miesiąc, lecz trzy miesiące. Dla uzasadnienia powyższej tezy można powołać wydane w tej materii orzeczenia Sądu Najwyższego. I tak zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1979 r. (I PZP 33/78), do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony w rozumieniu art. 36 § 1 kp, wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy. W uzasadnieniu do orzeczenia SN wskazał, iż o długości przewidzianych w art. 36 § 1 kp okresów wypowiedzenia decyduje okres zatrudnienia, który pracownik osiągnie w dniu rozwiązania stosunku pracy. Wyjaśnienie w tym kierunku zgłoszonej wątpliwości ma istotne znaczenie dla pracownika, zgodnie bowiem z przepisem art. 49 kp w razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy. Teza orzeczenia została także powtórzona w wyroku SN z dnia z dnia 11 maja 1999 r. (I PKN 34/99) - o długości okresów wypowiedzenia (36 § 1 kp) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (32 § 2 kp). W świetle powyższego, gdyby pracodawca wypowiedział Panu umowę o pracę w dniu 10 marca 2008 roku, rozwiązanie stosunku pracy nastąpiłoby w dniu 30 czerwca 2008 roku. W okresie wypowiedzenia, pracodawca może zarówno zwolnić Pana z obowiązku świadczenia pracy (z zachowaniem dotychczasowych warunków wynagrodzenia i ubezpieczenia), powinien Pan jednak wykorzystać przysługujący Panu urlop wypoczynkowy - jeśli pracodawca go Panu udzieli (może być i tak, że pracodawca udzieli Panu częściowo urlopu, a w pozostałym zakresie zwolni Pana z obowiązku świadczenia pracy). Pracodawca może także skierować Pana do innej pracy w okresie wypowiedzenia. Jak wskazuje przepis art. 42 § 4 kp wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Spełniając wskazane powyżej warunki pracodawca będzie mógł więc skierować Pana do innej pracy - także w okresie wypowiedzenia stosunku pracy. Dla dokonania wypowiedzenia stosunku pracy nie jest wymagany Pana podpis. Wypowiedzenie uważa się za złożone z chwilą, w której doszło do pracownika w taki sposób, iż mógł zapoznać się z jego treścią. Jest to jednostronna czynność - nie ma więc znaczenia to czy będzie Pan je chciał przyjąć czy też odmówi Pan przyjęcia wypowiedzenia. Uznaje się także, iż wypowiedzenie należy uznać za doręczone nawet wtedy, gdy pracownik, mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczenie (tak SN w wyroku z dnia 11 grudnia 1996 roku - I PKN 36/69).

Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia rynku pracy