Wysokość grzywny za wykroczenia z kodeksu pracy

e-prawnik
11.03.2009 , aktualizacja: 11.03.2009 15:22
A A A
Sąd Grodzki może wymierzyć grzywnę za naruszanie praw pracowniczych. Jaki jest zakres możliwych kar?
Jak zakładamy, chodzi o wykroczenia przeciwko prawom pracownika, zamieszczone w dziale trzynastym Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 48 Kodeksu wykroczeń, przepisy części ogólnej tego Kodeksu stosuje się do wykroczeń przewidzianych w innych ustawach, jeżeli ustawy te nie zawierają przepisów odmiennych. Oznacza to, że do wykroczeń przeciwko prawo pracownika stosuje się część ogólną Kodeksu wykroczeń, w tym także przepisy dotyczące kar. Zgodnie z art. 24. Kodeksu wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera odmiennych regulacji, obowiązują w/w granice kwotowe.

Istnieją także przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, określone w kodeksie karnym (art. 218-221). Za niektóre z tych przestępstw także grozi kara grzywny (alternatywnie), którą wymierza się w stawkach dziennych. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa 360 (wyjątek stanowi przestępstwo z art. 221, za które grozi kara grzywny do 180 stawek). Stawka dzienna nie może być niższa od 10 zł, ani też przekraczać 2000 zł.