Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

e-prawnik
11.03.2009 , aktualizacja: 11.03.2009 15:33
A A A
W dniu 22.12.2007 r. złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia art. 30 par. 1 pkt.2 . W tym okresie napisałam, że wykorzystuje zaległy urlop w ilości 26 dni i zakończenie pracy zastąpi w dniu 31.01.2008 r. Wypowiedzenie zostało wysłane do pracodawcy faksem, mailem i pocztą oraz wysłałam do księgowej. Pracodawca jak się jednak okazało zrobił po swojemu. Zmienił moje wypowiedzenie i potraktował je w inny sposób. Przyjął miesięczny okres wypowiedzenia, ale bez obowiązku pracy, gdyż nie brał pod uwagę mojego zaległego urlopu (tłumacząc się, że nie ma mojej teczki osobowej i on nie wie czy ja mam taki urlop). Wyrejestrował mnie z ZUS-u w dniu 23 stycznia i zakończył moją pracę z dniem 22.01.2008 r. a nie 31.01.2008 r. Oficjalnie nie mam żadnego dokumentu potwierdzającego fakt dokonania tego wszystkiego. Informacje te otrzymałam od księgowej, która mnie o tym poinformowała. Na liście płac w styczniu widnieje inna kwota do wypłaty, gdyż jest pomniejszona o te kilka dni, które zmienił sobie pracodawca - wyliczenie obejmuje 22 dni stycznia a nie 31 dni stycznia. Niczego nie podpisywałam ani nikt ze mną niczego nie uzgadniał. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam wynagrodzenia ani świadectwa pracy. Co mam zrobić w takim przypadku? Gdzie mam ten fakt zgłosić do ZUS-u? Czy pracodawca może dokonać takich zmian? Czy pracodawcę tłumaczy fakt, że nie ma mojej teczki osobowej? Czy Państwowa Inspekcja Pracy powinna być o tym poinformowana?
Skoro obowiązujący Panią termin wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a wypowiedzenie zostało dokonane 22 grudnia 2007 r. umowa o pracę uległa rozwiązaniu w dniu 31 stycznia 2008 r. (zgodnie z uregulowaniem art. 30 § 2[1] kp). Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Jednakże do zmiany konieczne jest ustalenie między pracodawcą, a pracownikiem; pracodawca nie może skrócić terminu wypowiedzenia samodzielnie. Jeżeli nie wyrażała Pani zgody na skrócenie terminu wypowiedzenia wiąże termin ustawowy.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przysługujący pracownikowi w danym roku kalendarzowym urlop przekształca się w urlop proporcjonalny w wymiarze, w jakim pracownik pozostawał w stosunku pracy w danym roku kalendarzowym. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego złożyła Pani wniosek o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego, ale pracodawca tego urlopu Pani nie udzielił. W związku z powyższym pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za rok 2008 r oraz za zaległy urlop wypoczynkowy niewykorzystany przez pracownika w poprzednim roku.

Pracodawca ma ustawowy obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika, a brak takich akt bądź dokumentów zaświadczających przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca może pracownika zwolnić z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie skraca terminów wypowiedzenia oraz nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłacenia wynagrodzenia za pracę. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, gdyż przez zwolnienie ze świadczenia pracy zaległy urlop nie został Pani udzielony.

Pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydania świadectwa pracy od jakichkolwiek warunków.

Spełnienia przez pracodawcę swoich roszczeń może się Pani domagać na drodze sądowej, wnosząc powództwo przeciwko pracodawcy do sądu pracy. Roszczenia pracownicze zwolnione są z opłaty sądowej do wysokości roszczenia wynoszącego 50.000 zł. O roszczeniach przysługujących pracownikowi w związku z wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę traktuje szczegółowo artykuł Jak dochodzić roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę? znajdujący się na stronach naszego serwisu.

Oczywiście pracownik może zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o łamaniu przez pracodawce praw pracowniczych. Na podstawie złożonej przez Panią informacji PIP przeprowadzi kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładzie pracy, w którym była Pani zatrudniona.

Oczywiście powinna też Pani zgłosić do ZUS-u błędne zgłoszenie przez pracodawcę daty wygaśnięcia stosunku pracy i złożyć wniosek o sprostowanie tej informacji. Zgłoszenia należy dokonać we właściwej terytorialnie jednostce ZUS-u.

ZOBACZ TAKŻE