Policjant

Z książki Pawła Hebdy i Jerzego Madejskiego "Zawód z pasją", wyd. "Park"
18.10.2005 , aktualizacja: 18.10.2005 18:32
A A A
Definicja

Najkrótsza definicja brzmi: policjant to funkcjonariusz państwowy zatrudniony w policji. Jednak zróżnicowanie stanowisk jest tu bardzo znaczne. Policjantami są zarówno pracownicy liniowi, czyli ci, którzy mają bezpośrednio do czynienia z przestępcami, jak i technicy, analitycy czy specjaliści informatycy. Wszystkich łączy działanie o podobnym charakterze, czyli zapobieganie i walka z przestępczością oraz ochrona tzw. porządku publicznego.Predyspozycje

Nie ma tu jednolitej recepty i wszystko zależy od wymogów związanych z danym stanowiskiem, ponieważ w policji można należeć do różnych pionów: oddziałów prewencji, antyterrorystycznych, do policji kryminalnej, policji ruchu drogowego lub policji specjalistycznej (np. wodnej, kolejowej czy gospodarczej).

Najważniejsze są predyspozycje, a raczej wymogi formalne: obywatelstwo polskie, nieskazitelna postawa moralna i patriotyczna, posiadanie pełni praw publicznych, niekaralność. Nie można być członkiem partii politycznej. Kandydat do pracy w policji musi być sprawny fizycznie i zdolny psychicznie do służby w formacjach uzbrojonych.

Wymaga się też pewnego poziomu wykształcenia: obecnie wymogiem jest ukończenie studiów wyższych, zwłaszcza w przypadku stopnia oficerskiego. Najlepiej jeśli jest to wykształcenie prawnicze bądź administracyjne, ale do pracy w policji może być przyjęty absolwent każdej uczelni pod warunkiem, że spełnia wymogi formalne i zaliczy testy psychofizyczne. Niezależnie od wykształcenia, trzeba później ukończyć liczne wewnętrzne szkolenia lub studia policyjne.Dawniej i dziś

Kiedyś zadaniem policji było jedynie utrzymywanie porządku i ściganie przestępstw. Dziś jej rola wzbogaciła się o inne funkcje, jak prewencja oraz ochrona, a nawet działalność edukacyjna.Status społeczny

Policja w Polsce cieszy się sporym zaufaniem obywateli, choć nie jest ono tak duże jak zaufanie do wojska. W ostatnich latach policjant znalazł się w czołówce grup zawodowych, do których społeczeństwo ma zaufanie. Jego autorytet, mimo afer korupcyjnych, jest znaczący.Jak zostać policjantem?

Kandydat ma przed sobą dwie ścieżki. Może najpierw zostać przyjęty do służby i zacząć pracę oraz szkolenia lub też może ukończyć studia cywilne i dopiero wtedy pomyśleć o karierze w policji. Każda z dróg ma swoje wady i zalety. Ale policjant może też ukończyć studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i dzięki temu zająć eksponowane stanowisko w służbie. WSP kształci głównie specjalistów w różnych zakresach, jednak studia - jak każde inne - dają też wykształcenie ogólne. Każdy kandydat musi oczywiście posiadać świadectwo dojrzałości, mieć pozytywną opinię służbową, a w roku ubiegania się o przyjęcie na studia nie przekroczyć 36 roku życia. Dla policjantów istnieje też inny warunek: odbycie przeszkolenia na poziomie przynajmniej podoficerskim albo złożenie egzaminu podoficerskiego.

Z licznych warunków wstępnych obowiązujących policjantów wymienić też warto ten, że muszą oni pisemnie poprosić o skierowanie na takie studia, określić w nim specjalizację, dołączyć świadectwo lekarskie, stwierdzające zdolność do podjęcia studiów, i wreszcie zdać pomyślnie niełatwe egzaminy wstępne.

Egzamin wstępny nie zmienia się od lat i dzieli się na dwa etapy. Zaczyna się od testu sprawności fizycznej, czyli rzutu piłką lekarską, wyskoku dosiężnego, biegu z przewrotem, biegu na 60 m i biegu na 300 m. Jest to egzamin konkursowy - kto będzie lepszy, ten przejdzie dalej.

Kolejny etap to test z języka obcego. Do wyboru jest angielski, francuski, niemiecki i rosyjski. Po nim kandydaci będący policjantami muszą zdać test z wiedzy policyjnej, uwzględniający deklarowaną specjalizację studiów z zakresu programu szkoły podoficerskiej. Dla kandydatów, którzy nie są policjantami, jest test z historii powszechnej i języka polskiego, a na końcu rozmowa kwalifikacyjna, w której omawia się wyniki egzaminu i przedstawia predyspozycje i motywacje do służby na stanowisku oficerskim.

Najważniejszą rolę w programie studiów odgrywają dziedziny wiedzy i umiejętności niezbędne w służbie oficera policji na różnych stanowiskach. Można je umownie określić jako zawodowe lub specjalistyczne. Należą do nich przede wszystkim techniki kryminalistyczne, teoria pracy operacyjno--rozpoznawczej, techniki operacyjne, taktyka zwalczania przestępczości pospolitej, gospodarczej oraz zorganizowanej, kryminologia, prewencja, prewencja kryminalna, bezpieczeństwo ruchu drogowego, łączność, organizacja i kierowanie w policji, organizacja działań specjalnych policji oraz szkolenie strzeleckie.

Zobacz także