Położna

Paweł Jagiełło
18.10.2005 , aktualizacja: 21.01.2010 17:40
A A A
Położna (położny) - to pracownik służby zdrowia sprawujący opiekę medyczną nad kobietą ciężarną, rodzącą, będącą po porodzie oraz noworodkiem.
Samodzielnie wykonuje zabiegi polegające na rozpoznawaniu ciąży, monitorowaniu płodu, opiece nad kobietą ciężarną, badaniu noworodków i niemowląt, czy edukacji zdrowotnej kobiet w zakresie planowania rodziny. Zwykle umie samodzielnie odebrać poród, choć zwykle robi to asystując lekarzowi. Położną czy położnym (choć mężczyźni bardzo rzadko wykonują ten zawód), nazywamy też osobę nauczającą zawodu, prowadzącą prace naukowo-badawcze w tej dziedzinie czy kierującą pracą innych położnych, czyli np. położną oddziałową.

Wykształcenie

Aby zostać położną trzeba zdobyć co najmniej tytuł licencjata położnictwa, czyli ukończyć 3-letnie studia. Można również skończyć studia zagraniczne uznane w Polsce. Do niedawna można było odbyć tylko pomaturalne studium.

Studia położnicze prowadzi w Polsce wiele uczelni. Można je odbywać na uniwersytetach medycznych obecnych we wszystkich wielkich miastach, a także na wydziałach uniwersytetów niemedycznych, państwowych wyższych szkołach zawodowych i uczelniach prywatnych, czasem nawet na politechnikach. Studia nie są tak trudne, jak medycyna, ale powszechna opinia głosi, że do łatwych nie należą.

W czasie studiów trzeba odbyć praktyki zawodowe. Do niedawna położna dyplomowana, czyli posiadająca wykształcenie pomaturalne, musiała odbyć 12-miesięczny staż. By móc wykonywać zawód po ukończeniu studiów, trzeba zostać wpisanym do rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, właściwą ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.

Predyspozycje

Aby zostać położną trzeba posiadać specyficzne cechy charakteru. Przede wszystkim dobrze jest być osobą opiekuńczą i otwartą na potrzeby innych. Położna powinna być też osobą dyspozycyjną, by móc pracować na nocnych dyżurach.

Wolny zawód

Zawód położnej, podobnie jak np. zawód adwokata, notariusza, czy lekarza, jest tzw. wolnym zawodem. Oznacza to, że nadzór nad jego wykonywaniem sprawuje samorząd zawodowy oraz można go wykonywać nie tylko pracując na etacie, ale także w ramach samodzielnej praktyki.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych składa się z okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Rolą tej organizacji jest w szczególności nadzór nad wykonywaniem zawodu pielęgniarki, określanie i kontrolowanie przestrzegania zasad etycznych wykonywania zawodu oraz ochrona interesów tej grupy zawodowej.

Przynależność do samorządu jest obowiązkowa. Wynika z niej powinność przestrzegania zasad etyki zawodowej i płacenia składek.

Nad przestrzeganiem zasad etycznych czuwają sądy dyscyplinarne. Za złamanie zasad etyki zawodowej czy zawinione naruszenie prawa związek z wykonywaniem zawodu, można zostać ukaranym. Przewidziane kary to upomnienie, nagana, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia do 5 lat oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Istnienie samorządu zawodowego nie wyklucza możliwości zakładania związków zawodowych pielęgniarek i położnych. Największe znaczenie ma Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Położna na swoim

Położne zwykle pracują na etatach w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, czyli przychodniach, szkołach, szpitalach, sanatoriach i hospicjach. Ale mogą też prowadzić własne praktyki. Status wolnego zawodu daje im możliwość prowadzenia działalności jednoosobowej oraz w formie spółki cywilnej lub partnerskiej.

Indywidualną praktykę położna może prowadzić po uzyskaniu wpisu w rejestrze prowadzonym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, w okręgu, w którym zamierza prowadzić działalność.

Nazwa zawodu: położna, jest pod ochroną. Oznacza to, że może się nią tytułować wyłącznie osoba posiadająca stosowne kwalifikacje i wpisania na listę położnych. Kto, nie mając uprawnień zawodowych położnej świadczy taką pracę, może zostać ukarany grzywną od 10 do 360-krotności swoich dziennych zarobków.

Położna pracująca na etacie oraz wykonując czynności polegające na ratowaniu życia i zdrowia w przypadku nagłego niebezpieczeństwa, podobnie jak urzędnicy państwowi, żołnierze, policjanci, niektórzy prawnicy i nauczyciele, jest tzw. funkcjonariuszem publicznym. Oznacza to, że jest pod szczególną ochroną prawną, czyli łatwiej ścigać osoby, które dokonały przestępstw na jej szkodę.

Zgodnie z prawem, położna powinna stale aktualizować swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, w szczególności przez odbywanie studiów podyplomowych czy kursów zawodowych. Kursy i studia specjalizacyjne, dla ograniczonej liczby osób, opłaca ministerstwo zdrowia. Położna, w przeciwieństwie do lekarza, nie ma jednak obowiązku ustawicznego zbierania tzw. punktów edukacyjnych za za uczestniczenie w dokształcaniu się.

Status społeczny i wynagrodzenie

Uznanie społeczne dla tego zawodu jest duże, bo wiąże się z ważną społecznie rolą - ochroną zdrowia kobiet w ciąży i noworodków. Prestiż zawodu nie jest jednak tak duży jak lekarza, choć społeczna ocena pracy położnych jest wyższa niż lekarzy. Uznaniu nie sprzyjają też nie najwyższe zarobki. Położna na etacie w publicznej służbie zdrowia, w zależności od stażu pracy, liczby dyżurów i pełnionej funkcji, zarabia od około 1,4 do 2,6 tys. zł brutto źródło. Jej zarobki są praktycznie takie same jak pielęgniarki. Czasem położne mogą liczyć na gratyfikacje od pacjentów w postaci drobnych prezentów.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia rynku pracy