Zarobki pracowników "skarbówki"

Konrad Nawrot, Sedlak & Sedlak
12.01.2012 , aktualizacja: 12.01.2012 09:55
A A A
Pracownicy izb i urzędów skarbowych oraz kontroli skarbowej zaliczają się do korpusu służby cywilnej. Poza nimi zaliczają się do niej osoby zajmujące stanowiska urzędnicze m.in. w ministerstwach, urzędach statystycznych, kuratoriach oświaty czy też urzędach wojewódzkich i centralnych. Ile zarabiają osoby zatrudnione w "skarbówce"?
Zarobki w służbie cywilnej

Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej są określane na podstawie tzw. mnożników kwot bazowych. Aktualna stawka kwoty bazowej na rok 2011 jest wymieniona w ustawie budżetowej i wynosi 1 873,84 PLN dla m.in. członków korpusu służby cywilnej. Na jej podstawie, wraz z wykorzystaniem mnożników, określa się płace pracowników określonych instytucji publicznych, w tym izb i urzędów skarbowych.

W zestawieniu wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej bezkonkurencyjne są placówki zagraniczne, w których osoby zarabiały od 7 000 do 7 500 PLN. Wyższe pensje są związane z tzw. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (DWR). O ok. 1 000 PLN mniej miesięcznie otrzymywali pracownicy ministerstw, a zatrudnieni w urzędach centralnych mogli liczyć na średnie pensje od ok. 5 300 do 5 600 PLN. Płace w urzędach wojewódzkich kształtowały się na poziomie ok. 4 000 PLN. Najmniej otrzymywali pracownicy powiatowej administracji zespolonej, których zarobki wynosiły od 2 600 do 2 800 PLN.Zarobki w izbach, urzędach skarbowych i kontroli skarbowej

Izba skarbowa jest organem wyższego stopnia w stosunku do urzędu skarbowego. Do zadań dyrektora izby zalicza się m.in. nadzór nad urzędami skarbowymi oraz rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących do pierwszej instancji urzędów skarbowych (Ustawa o izbach i urzędach skarbowych). Zadaniem kontroli skarbowej jest badanie zgodności z prawem gospodarowania majątkiem państwowym oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw skarbowych (Ustawa o kontroli skarbowej).

Pracowników zatrudnionych w powyższych urzędach dzieli się na 5 grup, w zależności od zajmowanych stanowisk. Wyróżnia się osoby pełniące funkcję na średnim szczeblu zarządzania, wykonujące stanowiska koordynujące, samodzielne, specjalistyczne i wspomagające.

Wynagrodzenia osób pracujących w "skarbówce" różnią się w zależności od zajmowanego stanowiska. Związane jest to z dość dużymi przedziałami mnożników, a co za tym idzie zarobków. Osoby kwalifikujące się do średniego szczebla zarządzania tj. dyrektor izby skarbowej czy naczelnik urzędu skarbowego zarabiają od 3 748 do 12 180 PLN. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach koordynujących mogą liczyć na płace rzędu od 1 874 do 7 870 PLN. Zaliczają się do nich m.in. naczelnik wydziału izby skarbowej i urzędu kontroli skarbowej, a także kierownik działu oraz komornik skarbowy. Wynagrodzenia na tym samym poziomie otrzymują osoby zajmujące stanowiska samodzielne - w przypadku urzędu skarbowego są to m.in. radca prawny, oskarżyciel skarbowy czy też inspektor kontroli podatkowej.

W przypadku osób pracujących na stanowiskach specjalistycznych, wynagrodzenia są zdecydowanie niższe. Mogą oni bowiem liczyć na zarobki od 1 686 do 5 622 PLN. Wynagrodzenia w tej wysokości otrzymują w urzędzie kontroli skarbowej m.in. starszy komisarz skarbowy, referendarz oraz starszy informatyk. Pracownicy wykonujący zadania zaliczające się do wspomagających zarabiają od 1 312 do 5 059 PLN. Wśród nich znajdują się m.in. likwidatorzy czy też poborcy skarbowi zatrudnieni w urzędach skarbowych.

Wynagrodzenia prowizyjne dla "egzekutorów"

Wynagrodzenie prowizyjne otrzymują tzw. egzekutorzy. Zalicza się do nich m.in. komornika skarbowego, (starszego) poborcę skarbowego, (starszego) referenta oraz (starszego) inspektora. Za określone czynności związane z egzekucji należności administracyjnej otrzymują zróżnicowane stawki. Kwotą bazową jest wartość najniższego mnożnika, a co za tym idzie wynagrodzenia w grupie stanowisk wspomagających. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 roku mnożnik ten wynosi 0,7. W ujęciu wartościowym daje to kwotę w wysokości 1 312 PLN, od której naliczana jest prowizja w odpowiedniej wysokości.

Wynagrodzenie prowizyjne nie może jednak przekraczać określonego poziomu. Punktem wyjścia jest wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla stanowiska wspomagającego. Tak jak wspomniano powyżej, w 2011 roku pensja ta wynosi 1 312 PLN. Wśród ograniczeń należy wymienić przede wszystkim:

- prowizja nie może być wyższa niż dwukrotna wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego (czyli 2 624 PLN). Chodzi tutaj o kwotę uzyskaną ze sprzedaży ruchomości lub od należności pieniężnych pobranej od zobowiązanego.

- łączne miesięczne wynagrodzenie prowizyjne egzekutora nie może przekroczyć czterokrotności najniższego wynagrodzenia zasadniczego, czyli 5 248 PLN (Dziennik Ustaw nr 76, poz. 506).

Ile zarabiają przeciętnie?

Według danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w urzędach kontroli skarbowych. W 2010 roku było to ok. 5 800 PLN, a wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (DWR) - 6 200 PLN. Zdecydowanie mniejsze pensje otrzymywali pracownicy urzędów skarbowych. Średnia pensja wyniosła ok. 4 000 PLN, a łącznie z DWR ok. 4 300 PLN miesięcznie. Zarobki w izbach skarbowych kształtowały się na poziomie od 4 600 do 5 000 PLN.Wysokość nagród w izbach i urzędach skarbowych

Spośród trzech instytucji skarbowych, w której przyznawano najwyższe nagrody? Najwięcej na ten cel wydały urzędy skarbowe - ok. 177 000 PLN. Stanowiło to ok. 9,6% funduszu wynagrodzeń ogółem. Na drugim miejscu znalazły się urzędy kontroli skarbowej. Przeznaczono tam na nagrody łącznie 48 600 PLN. Było to 13,6% całego funduszu wynagrodzeń. W przypadku izb skarbowych wskaźnik ten kształtował się na poziomie 12,5%, a wartość przyznanych nagród wyniosła 26 000 PLN.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę !