Wykaz chorób zawodowych

Oprac. KPS, konsultacja: Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski
09.11.2009 , aktualizacja: 09.11.2009 12:31
A A A
Choroby zawodowe i okresy, w których wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.
1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne:

 • w przypadku zatruć ostrych - trzy dni,


 • w przypadku zatruć przewlekłych - w zależności od rodzaju substancji


 • 2. Gorączka metaliczna - trzy dni

  3. Pylice płuc:

  1) pylica krzemowa - nie można określić

  2) pylica górników kopalń węgla - nie można określić

  3) pylico-gruźlica - nie można określić

  4) pylica spawaczy - nie można określić

  5) pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe - nie można określić

  6) pylica talkowa - nie można określić

  7) pylica grafitowa - nie można określić

  8) pylice wywołane pyłami metali - nie można określić

  9) pylica żelazowa - nie można określić

  10) pylica cynowa - nie można określić

  11) pylica barytowa - nie można określić

  4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:

  1) rozległe zgrubienia opłucnej - nie można określić

  2) rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia - nie można określić

  3) wysięk opłucnowy - trzy lata

  5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60 proc. wartości należnej wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej w co najmniej 30 proc. były przypadki stwierdzenia na stanowisku pracy przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń - jeden rok

  6. Astma oskrzelowa - jeden rok

  7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:

  1) postać ostra i podostra - jeden rok

  2) postać przewlekła - trzy lata

  8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne - jeden dzień

  9. Byssinoza - siedem dni

  10. Beryloza - nie można określić

  11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych - nie można określić

  12. Alergiczny nieżyt nosa - jeden rok

  13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym - jeden rok

  14. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym - dwa lata

  15. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat - nie można określić lat:

  1) guzki głosowe twarde - dwa lata

  2) wtórne zmiany przerostowe krtani - dwa lata

  3) niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią - dwa lata

  16. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:

  1) ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części - dwa miesiące

  2) ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej - jeden miesiąc

  3) przewlekłe popromienne zapalenie skóry - nie można określić

  4) przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego wywołane działaniem małych dawek promieniowania jonizującego - nie można określić

  5) zaćma popromienna - dziesięć lat

  17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy uznanych za rakotwórcze u ludzi:

  1) rak płuca (inaczej rak oskrzela) - indywidualnie w zależności od okresu latencji (okresu utajenia) nowotworu

  2) międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej - indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

  3) nowotwór układu krwiotwórczego - indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

  4) nowotwór skóry - indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

  5) nowotwór pęcherza moczowego - indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

  6) rak wątroby - indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

  7) nowotwór krtani - indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

  8) nowotwór nosa i zatok przynosowych - indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

  7) nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10 proc. - indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka

  18. Choroby skóry:

  1) alergiczne kontaktowe zapalenie skóry - pięć lat

  2) kontaktowe zapalenie skóry z podrażnieniem - jeden miesiąc

  3) trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze - jeden miesiąc

  4) drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych - jeden miesiąc

  5) grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt - jeden miesiąc

  6) pokrzywka kontaktowa - jeden rok

  7) fotodermatozy zawodowe - dwa lata

  19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:

  1) przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki - jeden rok

  2) przewlekłe zapalenie kaletki maziowej - jeden rok

  3) przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej - jeden rok

  4) przewlekłe zapalenie okołostawowe barku - jeden rok

  5) przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej - jeden rok

  6) zmęczeniowe złamanie kości - jeden rok

  20. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:

  1) zespół cieśni w obrębie nadgarstka - jeden rok

  2) zespół rowka nerwu łokciowego - jeden rok

  3) zespół kanału de Guyona - jeden rok

  4) uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej - jeden rok

  21. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz - dwa lata

  22. Zespół wibracyjny:

  1) postać naczyniowo-nerwowa - jeden rok

  2) postać kostno-stawowa - trzy lata

  3) postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa - trzy lata

  23. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:

  1) choroba dekompresyjna - pięć lat

  2) urazy ciśnieniowe - trzy dni

  3) następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem - trzy dni

  24. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:

  1) udar cieplny albo jego następstwa - jeden rok

  2) wyczerpanie cieplne albo jego następstwa - jeden rok

  3) odmroziny - jeden rok

  25. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:

  1) alergiczne zapalenie spojówek - jeden rok

  2) ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym - jeden dzień

  3) epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki - jeden rok

  4) zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi - trzy lata

  5) zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego - dziesięć lat

  6) centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego - trzy lata

  26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa - nie można określić.

  Zobacz także