Własna firma po "pięćdziesiątce"

Marta Piątkowska
06.10.2014 , aktualizacja: 03.10.2014 17:45
A A A
Nigdy nie jest za późno na założenie własnej działalności. Skąd wziąć dofinansowanie?
- Firma na stare lata? To nie dla mnie. Chcę w spokoju doczekać do emerytury, biznesem niech zajmują się młodzi - taką odpowiedź bardzo często słyszą doradcy w urzędach pracy, którzy proponują bezrobotnym po 50. roku życia założenie działalności gospodarczej.

Tymczasem po latach zdobywania doświadczenia i pracy "dla kogoś" własny biznes może okazać się początkiem nowego życia, nie tylko zawodowego.

Zanim bezpowrotnie przekreślimy tę możliwość, warto zastanowić się, w czym jesteśmy dobrzy, czy na takie usługi jest zapotrzebowanie w naszym regionie itd.

Pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz udział w szkoleniach z tego, jak założyć i prowadzić firmę możemy otrzymać w urzędzie pracy. Pozostaje jeszcze kwestia zdobycia funduszy na uruchomienie działalności. I tu dobra wiadomość - źródeł dofinansowania jest kilka.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Aby ubiegać się o pożyczkę, należy mieć status osoby bezrobotnej. Udzielana jest ze środków Funduszu Pracy, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Unii Europejskiej.

Można się o nią ubiegać po spełnieniu następujących warunków: w ciągu 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę nie było się karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie prowadziło się działalności gospodarczej.

Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy, po złożeniu wniosku oraz przedstawieniu opisu i kosztorysu planowanej działalności. Niezbędne jest również zabezpieczenie prawne jej spłaty bądź zwrotu w postaci weksla i poręczenia dwóch osób fizycznych.

Kwota pożyczki może w 100 proc. pokrywać koszt uruchomienia działalności, nie może być jednak wyższa niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Przykładowo w sierpniu tego roku wyniosło ono 3893,23 zł brutto, czyli maksymalna kwota pożyczki to blisko 78 tys. zł.

Okres spłaty nie może być dłuższy niż 7 lat. W tym czasie przysługuje nam możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Dodatkowo po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty można ubiegać się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy. Jeżeli dana osoba przepracuje rok, a firma nie będzie zalegała ze spłatą rat, można ubiegać się o umorzenie pożyczki zaciągniętej na utworzenie stanowiska pracy.

Pieniądze z Funduszu Pracy

Przydziela je powiatowy urząd pracy. Aby móc się o nie ubiegać, należy: być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie można prowadzić działalności gospodarczej ani posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Dodatkowo w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie można być karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ani wcześniej korzystać z innych form dofinansowania. Ważne, aby w ciągu ostatniego roku nie odmówić w urzędzie bez konkretnej przyczyny przyjęcia oferty pracy bądź udziału w jakiejkolwiek formie działań aktywizacji zawodowej (staż, szkolenie, kurs zawodowy).

Następnie działalność trzeba prowadzić przez minimum 12 miesięcy, a pieniądze wydać zgodnie z przeznaczeniem przedstawionym we wniosku.

Ważne: Pomoc z urzędu pracy jest bezzwrotna (nie ma ustalonego pułapu jej wysokości). Zwrotowi podlega równowartość odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług.

Uwaga! W przypadku złamania warunków umowy urząd pracy może domagać się zwrotu pieniędzy.

Środki z Unii Europejskiej

Osoby po 50. roku życia mogą też liczyć na m.in. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Mogą też dostać finansowaną z funduszy UE dotację na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) do wysokości stanowiącej równowartość do 40 tys. zł.

Niektóre osoby mogą otrzymać dodatkowo wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

O programach prowadzonych na terenie danego województwa warto dowiadywać się w urzędach pracy oraz lokalnych instytucjach zajmujących się wsparciem rynku pracy.

Porady dla osób w wieku 50+ oraz pełna lista instrumentów i form wsparcia, z jakich skorzystać mogą osoby dojrzałe, dostępna jest na stronie: 50plus.gov.pl.Podziel się z nami opinią o tym artykule

Zobacz także