Lista chorób zawodowych

30.06.2003 , aktualizacja: 30.06.2003 13:47
A A A
Jak czytać listę? W pierwszej za rządowym rozporządzeniem podajemy wszystkie choroby o schorzenia, które mogą być uznane za zawodowe (mogą, ale nie muszą. Wszystko zależy od decyzji lekarza). Rubryka druga to minimalny czas, w którym muszą występować objawy udokumentowane (historia choroby). Rybrykę trzecią wypełnił na naszą prośbę Instytut Medycyny Pracy - przyporządkował do chorób grupy zawodowe, w których najczęściej występują. Uwaga!. To nie znaczy, że te chorby nie mogą się przydarzyć w innych zawodach - za każdym razem trzeba jednak udowodnić związek między wykonywaną pracą a schorzeniem.


Choroby zawodoweMinimalny okres, w którym musisz udokumentować objawy chorobySzczególnie narażone grupy zawodowe
1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub następstwa wywołane następujące substancje chemiczne: w przypadku zatruć ostrych - 3 dni,w przypadku zatruć przewlekłych -nie określa się (Tlenek węgla ) pracownicy kotłowni (Ołów) pracownicy wytwórni akumulatorów, zbiornic złomu, wykonujący prace remontowe w hutach cynku (Rrtęć) kopalnictwo rud i ich przetwarzanie, destylacja rtęci, produkcja lamp rtęciowych, przemysł chemiczny (Mangan ) pracownicy zatrudnieni przy transporcie, przetwórstwie, kopalnictwie rud manganu. Pracownicy hut szkła, przemysłu ceramicznego, oraz zatrudnieni przy produkcji farb, lakierów, nawozów sztucznych
2. Gorączka metaliczna 3 dni Spawacze, odlewnicy, osoby zatrudnione przy cięciu metalu
3. Pylice płuc:m.in. pylica krzemowa, pylica górników kopalń węgla, pylico-gruźlica 4) pylica spawaczy 5) pylica azbestowa 6) inne rodzaje pylic nie określa się Górnicy kopalń węgla, spawacze,Osoby zatrudnione w zakładach przetwórstwa azbestu, przy usuwaniu wyrobów azbestowych, pracownicy remontowi stoczni, Pracownicy wyrabiający tarcze szlifierskie, materiały ścierne, produkujący porcelanę
4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:-Osoby zatrudnione w zakładach przetwórstwa azbestu, w budownictwie przy usuwaniu wyrobów azbestowych, pracownicy remontowi stoczni Górnicy kopalń węgla, osoby narażone w pracy na kadm, krzemionkę
1) rozległe zgrubienia opłucnej nie określa się -
2) rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia nie określa się -
3) wysięk opłucnowy 3 lata -
5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało upośledzenie sprawności płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 50 % wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej były przypadki stwierdzenia na stanowisku pracy przekroczeń odpowiednich normatywów higienicznych1 rok Górnicy kopalń węgla, osoby narażone w pracy na kadm, krzemionkę
6. Astma oskrzelowa 1 rokLaboranci, rzeźnicy, hodowcy drobiu, rolnicy, sadownicy jabłoni, technicy spożywczy, przetwórcy miodu, pszczelarze, pracownicy leśni, pracownicy browarów, piekarze,młynarze farmaceuci, pielęgniarki,farbiarze, barwiarze
7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych: Rolnicy, hodowcy ptaków, zatrudnieni w szkółkach jeździeckich, hodowcy orchidei, stolarze, zbieracze pierza, kuśnierze, produkujący mączkę rybną, hodowcy gołębi, pracownicy laboratoriów, operatorzy maszyn, pracownicy słodowni, browarów, młynarze, spawacze, pracujący przy metalach twardych, hutnicy
1) postać ostra i podostra1 rok-
2) postać przewlekła3 lata -
8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne1 dzień Potencjalnie każda osoba uczulona mająca kontakt z alergenem
9. Byssinoza 1 rokPracownicy przemysłu włókienniczego narażeni na pył bawełny, lnu, konopi
10. Berylozanie określa się Osoby zatrudnione w przemyśle lotniczym samochodowym, nuklearnym mające kontakt z berylem
11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych nie określa się Osoby zatrudnione przy produkcji narzędzi i wierteł widiowych narażone na sproszkowany węglik wolframu i kobaltu
12. Alergiczny nieżyt nosa 1 rokMłynarze, piekarze, pracownicy rolni, przemysłu włókienniczego, odzieżowego, drzewnego, tytoniowego, młynarze, piekarze, weterynarze, hodowcy zwierząt i drobiu, kuśnierze, garbarze, pszczelarze, w jedwabnictwie, pracownicy wytwórni perfum, kosmetyków,pracownicy cukiernicy, ogrodnicy, rybacy, pracownicy przemysłu chemicznego, personel aptek , służby zdrowia
13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym1 rokMłynarze, piekarze, pracownicy rolni, przemysłu włókienniczego, odzieżowego, drzewnego, tytoniowego, młynarze, piekarze, weterynarze, hodowcy zwierząt i drobiu, kuśnierze, garbarze, pszczelarze, w jedwabnictwie, pracownicy wytwórni perfum, kosmetyków, pracownicy cukiernicy, ogrodnicy, rybacy, pracownicy przemysłu chemicznego, personel aptek , służby zdrowia
14. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym 2 lata (Narażenie na arsen) pracownicy zatrudnieni przy przeróbce rud zawierających arsen, produkcji i stosowaniu środków owadobójczych, garbarze, szklarze, pracownicy przemysłu farmaceutyczny
15. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat: -Nauczyciele, śpiewacy, telefonistki
1) guzki głosowe twarde 2 lata -
2) wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych 2 lata -
3) niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią 2 lata -
16. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:-Lekarze radiolodzy,ftyzjatrzy, chirurdzy wykonujący zabiegi pod kontrola aparatury rentgenowskiej, lekarze prowadzący radioterapię, lekarze aplikujący rad, technicy elektroradiologii, średni personel medyczny zatrudniony w oddziałach onkologicznych, personel pomocniczy zatrudniony w gabinetach rtg, oddziałach onkologicznych, personel pracowni tomografii komputerowej, pracownicy odsługujący defektoskopy przemysłowe, pracownicy pracowni izotopowych, pracownicy ośrodków nuklearnych i zakładów medycyny nuklearnej,górnicy kopalń węgla narażeni na radon, personel zatrudniony przy naprawie i konserwacji aparatury rentgenowskiej
1) ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części 2 miesiące-
2) ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej 1 miesiąc -
3) przewlekłe popromienne zapalenie skórynie określa się -
4) przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego3 lata -
5) zaćma popromienna10 lat --
6) nowotwory złośliwe z prawdopodobieństwem indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka indukcji przekraczającym 10% --
17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi: indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu1) rak płuca, rak oskrzela2) międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej 3) nowotwór układu krwiotwórczego 4) nowotwór skóry5) nowotwór pęcherza moczowego 6) naczyniako-mięsak wątroby 7) inne nowotwory -Pracownicy narażeni na kancerogeny m.inchrom, arsen, nikiel, azbest, WWA, beryl, kadm, sadzę, wolna krystaliczną krzemionkę i wiele innych. Pracownicy koksowni, zakładach przetwórstwa azbestu,galwanizerzy, drukarze, garncarze, fotograficy, jubilerzy
18. Choroby skóry:-Galwanizerzy, drukarze, garncarze, fotograficy, jubilerzy, garbarze, lakiernicy, murarze,
1) alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 5 lat-
2) kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia 1 miesiąc -
3) trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze 1 miesiąc -
4) drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych 1 miesiąc -
5) grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt 1 miesiąc -
6) pokrzywka kontaktowa1 rok-
7) toksyczne zapalenie skóry z przebarwieniem wywołane przez smary lub oleje 2 lata -
8) liszaj płaski kontaktowy wywołany odczynnikami stosowanymi w fotografii barwnej 2 lata -
9) fotodermatozy zawodowe 3 lata
10) rozległe szpecące odbarwienia lub przebarwienia skóry albo inkrustacja skóry cząstkami ciał obcych3 lata
19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy: 1) przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki| 2) przewlekłe zapalenie kaletki maziowej 3) przewlekłe uszkodzenie łąkotki 4) przewlekłe uszkodzenie torebki stawowej 5) przewlekłe zapalenie okołostawowe barku 6) przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej7) zmęczeniowe złamanie kości8) martwica kości nadgarstka1 rokPracownicy ciężko pracujący fizycznie, przesuwający ciężary, podnoszący ciężkie przedmioty, tokarze, masażyści, malarze, stomatolodzy, kowale, kamieniarze, stenotypistki, górnicy pracujący na niskich pokładach, posadzkarze, blacharze
20. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: 1) zespół cieśni w obrębie nadgarstka 2) zespół rowka nerwu łokciowego1 rokSzlifierze szkła kryształowego, dmuchacze szkła w wytwórniach termometrów, pracownicy rolni, pracownicy układający parkiety, stolarze, stomatolodzy, introligatorzy
21. Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiejłyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz 2 lata Pracownicy narażeni na ponadnormatywny poziom hałasu (m.in w przemyśle:ciężkim, maszynowym, lekkim, budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych, przemyśle chemicznym, osoby obsługujące młoty pneumatyczne.
22. Zespół wibracyjny: -Osoby obsługujące urządzenia będące źródłem drgań mechanicznych: środki transportu drogowego, wodnego, kolejowego; maszyny drogowe, budowlane, rolnicze. Osoby pracujące w bezpośrednim otoczeniu sprężarek, krosien tkackich. Pracownicy odsługujący narzędzia wibrujące: szlifierki, wiertarki, młotki, młoty, ubijaki, kosiarki.
1) postać naczyniowo-nerwowa 1 rok-
2) postać kostno-stawowa3 lata -
3) postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa 3 lata -
23. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego: -Nurkowie, osoby zatrudnione w głębokich sztolniach, groblach podziemnych, kopalniach
1) choroba dekompresyjna5 lat-
2) urazy ciśnieniowe3 dni-
3) następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem 3 dni-
24. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia: 1) udar cieplny albo jego następstwa 2) wyczerpanie cieplne albo jego następstwa 3) odmroziny 1 rok(Niskie temperatury)Rolnicy, pracownicy służby leśnej, geodeci, rybacy, pracownicy chłodni(Wysokie temperatury)hutnicy, odlewnicy, górnicy, pracownicy przemysłu metalowego, mineralnego, spożywczego, chemicznego, pracownicy maszynowni okrętowych, robotnicy tropikalnych stref klimatycznych
25. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi biologicznymi: -Pracownicy narażeni na beryl, kadm, wanad, nikiel,mangan cynę, kobalt, pary chlorków, trójsiarczku fosforu, alkoholu metylowego i wiele innych czynników. (Mangan ) pracownicy zatrudnieni przy transporcie, przetwórstwie, kopalnictwie rud manganu. Pracownicy hut szkła, przemysłu ceramicznego, oraz zatrudnieni przy produkcji farb, lakierów, nawozów sztucznychPracownicy zootechniczni i weterynarze narażeni na pałeczki Brucella
1) alergiczne zapalenie spojówek1 rok -
2) ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym 1 dzień -
3) epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki 1 rok -
4) zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi 3 lata-
5) zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego 10 lat -
6) centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widmaniebieskiego3 lata -
26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa: 1) wirusowe zapalenie wątroby2) borelioza3) gruźlica4) bruceloza 5) pełzakowica6) zimnica 7) inne choroby zakaźne lub pasożytnicze nie określa się Pracownicy narażeni na zakażenia WZW poprzez kontakt z zakażonym materiałem biologicznym(pielęgniarki, pracownicy laboratoriów, lekarze, stomatolodzy i ich asystentki, pracownicy prosektoriów, salowi, sanitariusze- wszyscy pracownicy służby zdrowia mający kontakt z zakażonym materiałembiologicznym) Zoonozy: rolnicy, hodowcy bydła, trzody chlewnej , drobiu, zwierząt futerkowych, leśnicy, pracownicy zakładów mięsnych, weterynarze i technicy weterynaryjni. Pracownicy cukrowni, personel laboratoryjnyZimnica pracownicy powracający z pracy w strefie tropikalnej
Zobacz także
Komentarze (2)
Zaloguj się lub komentuj jako gość
  • Gość: Adrian

    0

    ja pracuje jako spawacz i od kilku dni rwie mnie nadgarstek prawej dłoni, nasila się w nocy obawiam się cieśni nadgarstka a tu ani słowa o chorobie cieśni u spawaczy...

  • Gość: PartyMaker

    0

    Chujowe

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia rynku pracy