Jak się nie dać zwolnić

Katarzyna Pawłowska- Salińska
02.02.2009 , aktualizacja: 13.03.2015 12:38
A A A
Boisz się, że stracisz pracę w czasie kryzysu? Z naszego poradnika dowiesz się, jakie są sposoby na to, żeby nie dać się zwolnić.

Prawo pracy bez tajemnicPo pierwsze: na chwilę zniknij z pracy

W jakikolwiek sposób, byle uzasadniony i usprawiedliwiony. Weź zwolnienie lekarskie, pójdź na urlop wypoczynkowy, szkoleniowy albo zdrowotny. Nie odbieraj poczty, zwłaszcza poleconych (ale pamiętaj o tym, że dwukrotnie wysłany list polecony może zostać uznać za doręczony, jeżeli pracodawca wysłał go na właściwy adres). Nie czytaj też maili. Zgodnie z kodeksem pracy wypowiedzenie jest skuteczne, jeżeli dojdzie do adresata w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać się z jego treścią. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, tzn. dobiegła końca umowa na czas określony (art. 41 Kodeksu Pracy, rozdz. II). Usprawiedliwioną nieobecnością jest też odosobnienie ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej. Nie bój się, że mogą cię zwolnić, gdy przyjedziesz do pracy oddać zwolnienie lekarskie - zwolnienie nie ma wtedy żadnej mocy sprawczej. Podobnie, gdy przyślą ci je pocztą. Dobrym sposobem jest także wzięcie urlopu bezpłatnego. Wprawdzie nie dostajesz pensji a składki nie są odprowadzane przez firmę do ZUS, ale za to pracodawca nie ma prawa cię zwolnić w czasie urlopu bezpłatnego. Jedynie w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy albo zwolnień grupowych możesz spodziewać się wypowiedzenia.

Wyjątki:

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim albo na urlopie, jeśli okaże się, że:

 • naruszył podstawowe obowiązki pracownicze,

 • popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia zatrudnianie na dotychczasowym stanowisku (przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem),

 • z własnej winy utracił uprawnienia do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (np. prawo jazdy za jazdę po pijanemu).

  W każdym z tych przypadków pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 K.P. par. 1). Ważne! Nie może to nastąpić później niż po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę informacji uzasadniających rozwiązanie umowy i nie później niż trzy miesiące od zdarzenia, które jest podstawą rozwiązania umowy.


 • Warto wiedzieć:

 • W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy albo zwolnień grupowych pracownik może się spodziewać wypowiedzenia i na urlopie, i na zwolnieniu lekarskim. Wypowiedzenie obowiązuje od powrotu do pracy.

 • Zwolnienie lekarskie chroni przed zwolnieniami grupowymi, jednak ta ochrona jest ograniczona w czasie (patrz punkt zwolnienie bez wypowiedzenia).


 • Gdy jednak zwolnią

  Nawet wtedy nie wszystko stracone. Zgodnie z art. 56 K.P. pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie, którego wartość nie może być większa od równowartości wynagrodzenia za przysługujący pracownikowi okres wypowiedzenia. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 264 par. 2 K.P.).

  Po drugie: policz, ile ci brakuje do emerytury

  Jeśli okaże się, że nie więcej niż cztery lata pozostało ci do "ustawowego" wieku emerytalnego (60/65 lat - kobiety/mężczyźni), to oznacza, że jesteś w wieku przedemerytalnym i na mocy art. 39 K.P. podlegasz ochronie. Jeśli pracujesz u kilku pracodawców, ochrona przedemerytalna obowiązuje u każdego z nich. Nie mogą cię zwolnić nawet wtedy, gdy osiągniesz wiek emerytalny w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Uwaga! Jeśli właśnie osiągnąłeś wiek emerytalny, pracodawca, który wypowie ci umowę, musi podać inne, oprócz wieku, powody uzasadniające zwolnienie. W przeciwnym razie dopuszcza się dyskryminacji w zatrudnieniu (uchwała Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2009, II PZP 13/08).

  Wyjątki:

 • Nie podlegasz ochronie przedemerytalnej, jeśli jesteś emerytem pracującym w niepełnym wymiarze godzin pobierającym świadczenia emerytalne.

 • Podobnie nie podlegasz ochronie, nawet w wieku przedemerytalnym, jeśli masz prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

  Tu pracy nie brakuje • Zobacz także