w aktówce

To ogłoszenie wygasło 1 741 dni temu


OGŁOSZENIE NR 143883
radca prawny
Część etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
opiniowanie aktów prawnych wewnętrznych, umów, porozumień oraz innych dokumentów sporządzanych w urzędzie,
udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa oraz sporządzanie opini prawnych w zakresie prowadzonych spraw dla pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
informowanie o zmianach w przepisach prawnych w zakresie dotyczącym funkcjonowania urzędu.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca poza siedzibą urzędu, występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym i administracyjnym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca na pierwszym piętrze, brak wind i podjazdów. Praca przy komputerze.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
pozostałe wymagania niezbędne:
uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa weterynaryjnego i prawa pracy.
Wymagania dodatkowe
umiejętność obsługi komputera,
życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
terminowość, dokładność, sumienność i kreatywność,
rzetelność i profesjonalizm w działaniu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy w administracji publicznej.
Termin składania dokumentów:2012-06-22
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Kielcach
ul. Ściegiennego 205
25-116 Kielce
Inne informacje:
Inne informacje:
Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 368 74 95

Praca w mieście