w aktówce

To ogłoszenie wygasło 1 755 dni temu


OGŁOSZENIE NR 144376
legalizator
Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa i woj. mazowieckie
u.Elektoralna 4/600-139 WarszawaBroniszeul. Kwiatowa 11
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie pomiarów związanych z legalizacją odmierzaczy paliw ciekłych, odmierzaczy gazowych, instalacji pomiarowych do paliw ciekłych, instalacji pomiarowych LPG i zbiorników pomiarowych
legalizacja wag i taksometrów
przygotowywanie dokumentów związanych z wykonywanymi przez Urząd zadaniami (świadectwa legalizacji, świadectwa wzorcowania itp.)
prace administracyjno-biurowe
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w terenie
- stres związany z obsługą klienta zewnętrznego
-praca wymagająca sprawności fizycznej
- wysiłek fizyczny
- zagrożenie korupcją
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
-praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych
-praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu
-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
-warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych:brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie techniczne elektryczne lub elektroniczne lub chemiczne lub mechaniczne
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość terminologii metrologicznej
komunikatywność
asertywność
zdyscyplinowanie
samodzielność, rzetelność, uczciwość
biegła znajomość obsługi komputera
Wymagania dodatkowe
znajomość aktów prawnych dot. działalności Urzędu
znajomość kodeksu postępowania administracyjnegok
kursy metrologiczne
doświadczenie w pracy z instalacjami pomiarowymi do cieczy
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Termin składania dokumentów:2012-07-10
Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Miar
Elektoralna 4/6
00-139 Warszawa
Referat Kadr, Płac i Szkolenia
Inne informacje:
Inne informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 624-23-15
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata.

Praca w mieście