w aktówce

To ogłoszenie wygasło 1 742 dni temu


OGŁOSZENIE NR 144468
referendarz
Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
elektroniczna rejestracja korespondencji „jawnej” celem jej zaewidencjonowania
udzielanie informacji dotyczących obiegu przesyłek kierowanych do MSW w celu wyjaśnienia nieścisłości
doręczanie i odbieranie korespondencji do sekretariatów członków Kierownictwa Ministerstwa, Dyrektora Generalnego, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra oraz sekretariatów komórek organizacyjnych celem dostarczenia przesyłek do adresatów
ustalanie adresatów przesyłek wpływających adresowanych na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu przekazania korespondencji właściwym odbiorcom
dbanie o prawidłowy przebieg ekspedycji korespondencji adresowanej do innych komórek organizacyjnych jak i odbiorców spoza Ministerstwa (wypełnianie przekazów, wpisy w książki doręczeń) w celu prawidłowego obiegu korespondencji
wykonywanie zadań związanych z archiwizacją dokumentów
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w siedzibie urzędu,
praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie,
praca zespołowa, pod presją czasu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Budynek na ul. Batorego:
Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę wewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość instrukcji kancelaryjnej MSW,
umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
umiejętność pracy w zespole.
Wymagania dodatkowe
1 rok stażu pracy,
doświadczenie w pracy biurowej,
poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych,
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Termin składania dokumentów:2012-07-18
Miejsce składania dokumentów:
Przesyłać na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
BKSiO – ZRiASP,
ul. S. Batorego 5,
02-591 Warszawa
Składać osobiście:
w Biurze Przepustek (skrzynka na oferty pracy do MSW)
przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
w godz. 8.00-17.00
Inne informacje:
Inne informacje:
Z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BM-WO referendarz
INNE INFORMACJE:
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 601-41-08 lub (22) 601-47-51.

Praca w mieście