w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Warszawa, mazowieckie, Polska
1 139 dni temu

To ogłoszenie wygasło 1 108 dni temuRada Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie
ogłasza konkurs na
Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL)
Do konkursu może przystąpić osoba, która (ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Dz.U. Nr 96, poz. 618):
posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
korzysta z pełni praw publicznych;
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
posiada znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Uwaga: kandydaci proszeni są o wskazanie wybranego przez siebie języka obcego.
Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów (zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. Dz.U. Nr 215, poz. 1412):
informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
koncepcja rozwoju instytutu badawczego w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;
oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Ponadto, na mocy § 5 ust 3 Rozporządzenia MNiSW, po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, wymagane jest złożenie przez kandydatów dodatkowych, następujących dokumentów:
poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Tajne", lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
zaświadczenie z rejestru skazanych Krajowego Rejestru Karnego;
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
odpis z rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
orzeczenia: lekarskie i psychologiczne wydane na podstawie przepisów § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1246);
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierowniczych wystawione przez lekarza medycyny pracy;
dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania koncesjonowaną działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w postępowaniu konkursowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (Zał. nr 2a do ustawy), zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1388);
oświadczenie kandydata stwierdzające, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wykroczenie skarbowe.
Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania ITWL:
statut;
regulamin organizacyjny;
dane ekonomiczno-finansowe za lata 2012-2013;
informacje nt. prac prowadzonych w ITWL w 2013r. i plany na 2014 r.
będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu, po złożeniu wymaganych dokumentów. Materiały informacyjne będą dostępne w Bibliotece Technicznej ITWL, od dnia następnego po ogłoszeniu konkursu, do ostatniego dnia składania zgłoszeń w godzinach urzędowania tj. 7.30 - 15.30.
Zgłoszenia należy składać w kancelarii ITWL lub przesyłać listem poleconym.
Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do ITWL.
Przewodniczący Komisji Konkursowej

Praca w mieście