w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

starszy referent do spraw obsługi przesyłek przychodzących i wychodzących

Kielce, świętokrzyskie, Polska
407 dni temu

To ogłoszenie wygasło 397 dni temu


">http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
OGŁOSZENIE NR 177878
Izba Skarbowa w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy referent
do spraw obsługi przesyłek przychodzących i wychodzących
w Pierwszym Oddziale Logistyki
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 2
Adres urzędu
Izba Skarbowa w Kielcach
ul. Witosa 78b
25-561 Kielce
Miejsce wykonywania pracy:
Kielce
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przyjmowanie, otwieranie i sprawdzanie przesyłek wpływających do Izby Skarbowej w postaci papierowej, umieszczanie na nich pieczęci wpływu w celu ich zarejestrowania w systemie komputerowym.
Rejestracja przesyłek przychodzących do Izby Skarbowej w celu zamieszczenia w systemie komputerowym metadanych pisma.
Dokonywanie odwzorowań cyfrowych przesyłek przychodzących w postaci papierowej w celu umożliwienia użytkownikom systemu zapoznanie się z ich treścią.
Dokonywanie przekazania przesyłek do właściwych komórek organizacyjnych lub osób, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji w Izbie Skarbowej w celu umożliwienia rejestracji spraw.
Dokonywanie wysyłki przesyłek w celu ich dostarczenia do adresata lub operatora pocztowego.
Rozliczanie przesyłek pocztowych i faktur za usługi pocztowe w celu przekazania niezbędnych danych do komórki rachunkowości budżetowej.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•krajowe wyjazdy służbowe,
•zagrożenie korupcją,
•zagrożenie naciskami grup przestępczych,
•permanentna obsługa klienta zewnętrznego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•praca w siedzibie Izby,
•praca przy komputerze,
•budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych,
•narzędzia i materiały pracy (komputer, drukarki, kserokopiarki).
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość systemów kancelaryjnych,
znajomość zasad obiegu dokumentów (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt),
znajomość sposobów i metod dekretacji,
znajomość zasad funkcjonowania administracji podatkowej, w tym struktury organizacyjnej Izby Skarbowej,
biegła obsługa komputera (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner),
komunikatywność,
umiejętność organizacji pracy na stanowisku.
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe,
doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia w pracy związanej z obsługą kancelaryjną urzędu w administracji publicznej,
przeszkolenie z programu użytkowego stosowanego do obsługi kancelaryjnej pism,
znajomość zakresu realizowanych zadań przez poszczególne komórki organizacyjne lub stanowiska pracy w Izbie Skarbowej,
umiejętność stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej,
umiejętność dokonywania dekretacji w systemie elektronicznym,
umiejętność obsługi programów użytkowych stosowanych w pracach kancelaryjnych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie (określone w wymaganiach dodatkowych) w pracy związanej z obsługą kancelaryjną urzędu w administracji publicznej.
Termin składania dokumentów: 2016-02-26
Miejsce składania dokumentów:
Izba Skarbowa
Witosa 78B
25-561 Kielce
Inne informacje:
Inne informacje:
Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby Skarbowej w Kielcach bądź za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby. Wymagane dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.kielce.apodatkowa.gov.pl. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu lub niebędące odpowiedzią na ogłoszenie o naborze (niezawierające oznaczenia jakiego naboru dotyczą) nie będą rozpatrywane i będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu. Kandydaci uczestniczący w poszczególnych etapach prowadzonego naboru będą informowani o zasadach dokonywania oceny oraz o zaliczeniu tych etapów, a także o zasadach kwalifikacji do kolejnego etapu naboru. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego, następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 34-05-108.

Praca w mieście