w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

referent do spraw obsługi bieżącej i przetwarzania danych

Wejherowo, pomorskie, Polska
436 dni temu

To ogłoszenie wygasło 430 dni temu


">http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
OGŁOSZENIE NR 177839
Izba Skarbowa w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent
do spraw obsługi bieżącej i przetwarzania danych
Referacie Obsługi Bieżacej i Przetwarzania Danych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Urząd Skarbowy w Wejherowie
ul. Sobieskiego 346
84-200 Wejherowo
Miejsce wykonywania pracy:
Wejherowo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wprowadzanie do systemów operacyjnych danych szczegółowych, pod nadzorem, z dokumentów podatkowych (zenań, deklaracji ,informacji, pełnomocnictw, aktów notarialnych, tytułów wykonawczych) oraz korespondencji przychodzącej do Urzędu w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom urzędu informacji, do których składania zobowiązani są podatnicy,
udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek oranizacyjnych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań referatu,
bezpośrednia obsługa podatników, przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej, udzielanie informacji w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu,
praca pod presją czasu, w stresie,
obsługa klienta zewnętrznego
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca siedząca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - posiada windę, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
podstawowa wiedza w zakresie prawa podatkowego,
Wymagania dodatkowe
umiejętność dobrej organizacji pracy,
komunikatywność,
radzenie sobie ze stresem,
doświadczenie: 6 miesięcy w pracy biurowej,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe .
Termin składania dokumentów: 2016-02-22
Miejsce składania dokumentów:
Izba Skarbowa
DŁUGA 75/76
80-831 GDAŃSK
kancelaria – I p. pok.104
Inne informacje:
Inne informacje:
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
Proponowane wyngrodzenie : 2 248,61 zł.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II- sprawdzian wiedzy
III- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych w trakcie naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu z wyjątkiem dokumentów czterech najlepszych kandydatów, które przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po tym okresie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300 wew. 501.

Praca w mieście