w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 426 dni temu


">http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
OGŁOSZENIE NR 177925
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw zdrowia zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach
ul. Zawadzkiego 19
16-500 Sejny
Miejsce wykonywania pracy:
Sejny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
pobieranie i przesyłanie do badań prób w kierunku Afrykańskiego Pomoru Świń, bieżąca analiza wyników badań
prowadzenie przeglądów gospodarstw wraz z kontrolą stanu zdrowotnego zwierząt oraz kontrola bioasekuracji w tych gospodarstwach,
wydawanie świadectw zdrowia zwierząt, zaświadczeń,
przeprowadzanie kontroli podmiotów nadzorowanych,
prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami,
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
udział w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
prowadzenie samochodu służbowego
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu,
praca w gospodarstwach rolnych, w tym w pomieszczeniach dla zwierząt
stres związany z przeprowadzeniem kontroli
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca z komputerem
kontakt ze zwierzętami
siedziba urzędu na piętrze, brak wind i podjazdów
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
prawo jazdy kat. B,
Wymagania dodatkowe
umiejętność pracy w zespole
dyspozycyjność
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopia prawa wykonywania zawodu
kopia prawa jazdy
kopie świadectw pracy
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów: 2016-02-29
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Zawadzkiego 19
16-500 Sejny
Inne informacje:
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone i nie zakwalifikowane do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
Inne informacje można uzyskać pod nr. tel. 87 5162511

Praca w mieście