w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 425 dni temu


">http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
OGŁOSZENIE NR 177926
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
16-500 Sejny
ul. Zawadzkiego 19
Miejsce wykonywania pracy:
Sejny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych
wydawanie i kontrola świadectw zdrowia dla zwierząt
wydawanie zaświadczeń w zakresie chorób zakaźnych zwierząt
prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
prowadzenie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, w tym pobieranie prób do badań
przeprowadzanie kontroli
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w siedzibie Inspektoratu i poza siedzibą
praca w gospodarstwach rolnych, w pomieszczeniach dla zwierząt i w kontakcie ze zwierzętami
stres związany z przeprowadzeniem kontroli
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca z komputerem
kontakt ze zwierzętami, kontakt z materiałem zakaźnym
siedziba urzędu na piętrze, brak wind i podjazdów
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość obsługi komputera (pakiet Office)
posiadanie prawa jazdy kategorii B
prawo wykonywania zawodu
Wymagania dodatkowe
umiejętność pracy w zespole
dyspozycyjność
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie świadectw pracy
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopia prawa jazdy
kopia prawa wykonywania zawodu
Termin składania dokumentów: 2016-02-29
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Zawadzkiego 19
16-500 Sejny
Inne informacje:
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone i nie zakwalifikowane do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
Inne informacje można uzyskać pod nr. tel. 87 5162511

Praca w mieście