w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 394 dni temu


">http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
OGŁOSZENIE NR 177885
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Braniewie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Braniewie
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
--
Miejsce wykonywania pracy:
Braniewo
Braniewo, Plac Piłsudskiego 2
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw związanych z prawidłowym obiegiem korespondencji,
prowadzenie rejestrów pism wychodzących i przychodzących,
obsługa interesantów,
prowadzenie rejestru nadawanych przesyłek listowych,
prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,
prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
przyjmowanie, rejestrowanie skarg, wniosków i petycji.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w biurze przy komputerze
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w biurze przy komputerze
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
nie karany za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
doświadczenie w obsłudze sekretariatu
Wymagania dodatkowe
odpowiedzialność, operatywność, komunikatywność,
wiedza ogólna z zakresu stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego,
obsługa sprzętu biurowego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kwestionariusz osobowy
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów: 2016-03-01
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Plac Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo
Inne informacje:
Inne informacje:

Praca w mieście