w aktówce

To ogłoszenie wygasło 394 dni temu


">http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
OGŁOSZENIE NR 177966
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Opole
Opolski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny poszukuje kandydatów na stanowisko:
główny księgowy
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Część etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
ul. Plebiscytowa 5
45-361 Opole
Miejsce wykonywania pracy:
Opole
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie;
sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji wydatków budżetowych;
sporządzanie list płac i przelewów dot. wypłat z list płac, prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego pracowników;
sporządzanie rocznego bilansu i opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu;
sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w siedzibie urzędu, samodzielna
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy. Warunki architektoniczne budynku urzędu: budynek dwupiętrowy, stanowisko pracy usytuowane na I piętrze. Brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe lub średnie ekonomiczne, zgodne z art.54 ust.2pkt.5 ustawy o finansach publicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych w przypadku wykształcenia średniego
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość ustawy o finansach publicznych
znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
rzetelność i odpowiedzialność
Wymagania dodatkowe
umiejętność obsługi oprogramowania Progman - Finanse, Płace
umiejętność obsługi programu Płatnik
umiejętność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
oświadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
Inne dokumenty i oświadczenia:
Termin składania dokumentów: 2016-02-29
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Plebiscytowa 5
45-361 Opole
lub osobiście w sekretariacie (I piętro, pok.nr 2)
Inne informacje:
Inne informacje:
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie http://bip.kprm.gov.pl oraz http://bipwif.e-wojewoda.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu (I piętro). W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77/453-98-24

Praca w mieście