w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 426 dni temu


">http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
OGŁOSZENIE NR 177956
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy informatyk
w Sekcji Łączności i Informatyki
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Opolu
ul. Kościuszki 45
45-063 Opole
Miejsce wykonywania pracy:
Opole
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
specjalistyczny nadzór nad właściwym przetwarzaniem, przechowywaniem i przesyłaniem danych w istniejących systemach i sieciach teleinformatycznych w celu zapewnienia realizacji zadań przez WSzW,
pełnienie obowiązków administratora systemów teleinformatycznych oraz lokalnego administratora systemu VolP/VTC w WSzW, w celu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
nadzór nad właściwą obsługą i eksploatacją sprzętu informatycznego – udzielanie niezbędnej pomocy kadrze i pracownikom wojska w zakresie jego użytkowania w celu utrzymania w ciągłej sprawności posiadanego sprzętu,
współpraca w zakresie przygotowania i dostarczenia sprzętu informatycznego do naprawy lub modernizacji w Oddziale Gospodarczym w celu zabezpieczenia poprawnego funkcjonowania posiadanego sprzętu,
przeprowadzanie okresowych kontroli legalności użytkowanych programów komputerowych,
nadzorowanie prowadzenia ewidencji użytkowania sprzętu komputerowego,
współpraca z organami administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w zakresie wykorzystania systemów teleinformatycznych na potrzeby WSzW w celu utrzymania w ciągłej aktualności posiadanej dokumentacji.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca biurowa.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Komputer, urządzenia biurowe, praca na piętrze budynku, brak podjazdów, windy, odpowiednio dostosowanej toalety.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z administrowaniem sieciami teleinformatycznymi
pozostałe wymagania niezbędne:
umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku WINDOWS SERVER 2008,
umiejętność konfiguracji stanowisk komputerowych w systemach WINDOWS 7,
znajomość zasad administracji w Acitive Directory,
znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność i odporność na stres.
Wymagania dodatkowe
umiejętność obsługi sieci teleinformatycznych i systemów działających w resorcie obrony narodowej,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
kopie świadectw pracy.
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów: 2016-02-28
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Sztab Wojskowy
Kościuszki 45
45-063 Opole
Inne informacje:
Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego /I etap testy kwalifikacyjne (sprawdzian wiedzy, sprawdzian umiejętności), II etap rozmowa kwalifikacyjna. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przybliżona kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto wynosi ok. 2623 PLN. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 623 163.

Praca w mieście