w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 395 dni temu


">http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
OGŁOSZENIE NR 177959
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw ds.bezpieczństwa żywności
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Stryjska 25
81-506 Gdynia
tel. 58 622-31-66
Miejsce wykonywania pracy:
Gdynia
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
nadzór nad przestrzeganiem przepisów o środkach żywności pochodzenia zwierzęcego
prowadzenie monitoringu jakości środków spożywczych,
nadzór nad zakładami prowadzącymi działalność w zakresie uboju zwierząt, rozbioru, przetwórstwa mięsa, pozyskiwania i przetwórstwa mleka,
punktami skupu dziczyzny oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
analiza dokumentacji i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w celu przedłożenia proponowanych rozstrzygnięć powiatowemu
lekarzowi weterynarii z zakresu higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze, brak podjazdów, brak windy, nie występują warunki szkodliwe, niebezpieczne, uciążliwe
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
prawo jazdy kat B
umiejętność pracy w zespole i kreatywność
znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
Wymagania dodatkowe
umiejętność stosowania prawa w praktyce
znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów: 2016-02-28
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Stryjska 25
81506 GDYNIA
tel. 58 622-31-66
Inne informacje:
Inne informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Praca w mieście