w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 429 dni temu


">http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
OGŁOSZENIE NR 177944
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
Komendant poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent
do spraw administrowania rezerwami i prowadzenia ewidencji
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
ul. Pułaskiego 7
81-368 GDYNIA
Miejsce wykonywania pracy:
Gdynia
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzić i utrzymywać w aktualności dokumentację zasobów rezerwy
przyjmowanie teczek akt personalnych;
wprowadzanie do ewidencji danych oraz ich aktualizacja w systemie informatycznym SPIRALA ZINT;
przygotowanie do wydania duplikatów książeczek wojskowych;
przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń zgodnie z przepisami;
sporządzanie sprawozdań, meldunków statystycznych wynikających z wytycznych i rozkazów wyższych przełożonych.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie urzędu;
- bezpośredni kontakt z interesantami;
- praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do budynku, pozostałych pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (brak podjazdów, wind, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych).
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w administracji lub w pracy biurowej;
pozostałe wymagania niezbędne:
biegła obsługa sprzętu biurowego;
brak przeciwwskazań do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.
Wymagania dodatkowe
znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
znajomość ustawy kodeksu postępowania administracyjnego;
znajomość zasad pracy biurowej w resorcie ON;
znajomość aktów prawnych określających zasady prowadzenia ewidencji wojskowej;
znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności lub kwalifikacje;
kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 2016-02-24
Miejsce składania dokumentów:
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Pułaskiego 7
81-368 Gdynia
Inne informacje:
Inne informacje:
--Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie/dostarczenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, oświadczeń

Praca w mieście