w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 115 dni temu

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Pod Kopcem” w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa


Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Minimum sześcioletni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
 3. Umiejętność kierowania zespołem pracowników
 4. Dobra znajomość funkcjonowania prawa w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej, zarządzania nieruchomościami i prawa pracy
 5. Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami.
 6. Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym
 7. Niekaralność.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych.

Aplikacja kandydata biorącego udział w konkursie powinna zawierać:

 1. Zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym
 2. Kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. CV wraz z opisem posiadanego doświadczenia i danymi kontaktowymi (telefon, adres email)
 4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku kierowniczym
 5. Oświadczenie o niekaralności (w razie wygranej rekrutacji SBM „Pod Kopcem” zażąda od kandydata przedstawienia aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
 6. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie zostało wszczęte postępowania karne, karno-skarbowe lub dyscyplinarne.
 7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniu lub zakazom pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych.
 9. Koncepcję zarządzania spółdzielnią mieszkaniową.

Referencje z poprzednich miejsc pracy będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 1. Pracę w pełnym pasji i profesjonalizmu zespole
 2. Wiele ciekawych zawodowych wyzwań
 3. Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 4. Pracę w urokliwym zakątku Mokotowa


Zgłoszenia kandydatów powinny wpłynąć do biura SBM “Pod Kopcem”, ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa, do dnia 28 lipca 2017 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu SBM “Pod Kopcem””

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.


Praca w mieście