w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Redaktor naczelny czasopisma

Warszawa, mazowieckie, Polska
337 dni temu

To ogłoszenie wygasło 309 dni temu

Dyrektor Generalny Służby Więziennej ogłasza konkurs na stanowisko

Redaktora naczelnego

czasopisma „ Forum Penitencjarne”

Zatrudnienie w Zespole Komunikacji Medialnej i Promocji Centralnego Zarządu Służby Więziennej w charakterze urzędnika państwowego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Główne obowiązki pracownika:

 1. koordynowanie pracy Redakcji;
 2. nadzorowanie prac Redakcji związanych z opracowaniem i przygotowaniem
  do druku materiałów redakcyjnych;
 3. korekta artykułów;
 4. współpraca z Radą Programową „Forum Penitencjarnego” w celu podjęcia
  na łamach Forum tematów szczególnie istotnych ze względu na interes Służby Więziennej;
 5. inicjowanie zamówień na szczególnie przydatne opracowania autorskie;
 6. współpraca z drukarnią w zakresie łamania, przygotowania graficznego, korekty
  i druku kolejnych numerów „Forum Penitencjarnego”;

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: dziennikarstwo, filologia polska;
 2. minimum 5 lat udokumentowanego stażu pracy;
 3. posiadane doświadczenie redakcyjne;
 4. doświadczenie w przeprowadzaniu korekty artykułów w pracach redakcyjnych
  lub wydawniczych;
 5. dobra znajomość j. angielskiego ;
 6. dobra znajomość zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki, itp.;
 7. komunikatywność, umiejętność kierowania pracą zespołu;
 8. znajomość i sprawna obsługa pakietu MS Office i urządzeń biurowych.

Zgłoszenie kandydatury na redaktora naczelnego powinno zawierać obligatoryjnie:

 1. opis koncepcji rozwoju i prowadzenia czasopisma „Forum Penitencjarne”;
 2. życiorys, uwzględniający w szczególności opis osiągnięć redakcyjnych z ostatnich 5 lat oraz doświadczeń istotnych z punktu widzenia sprawowania funkcji redaktora naczelnego,
 3. informacje dotyczące znajomości języków obcych oraz posiadanych dokumentów potwierdzających zdobyte przez kandydata doświadczenie,
 4. oświadczenie w przedmiocie dyspozycyjności w zakresie wykonywania obowiązków redaktora naczelnego,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

Wymagane dokumenty należy przesłać do dnia 11.12.2017 r. na adres:

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Biuro Kadr i Szkolenia

ul. Rakowiecka 37a

02-521 WARSZAWA

lub na adres

w temacie proszę napisać oferta pracy redaktor naczelny.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej do dnia 15 grudnia 2017 r.

Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Praca w mieście