w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 270 dni temu

RADA NADZORCZA MZBM - TBS Spółki z o.o. w Pyskowicach

ogłasza postępowanie konkursowe

na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

I. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu oraz warunki, jakie powinien spełnić kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu MZBM –TBS Spółki z o.o. w Pyskowicach określa Regulamin konkursu, dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki www.mzbm-pyskowice.pl w zakładce „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu” oraz w siedzibie Spółki.

II. Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: MZBM –TBS Spółka z o.o. , ul. Strzelców Bytomskich 9, 44-120 Pyskowice, z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu”(NIE OTWIERAĆ) w terminie do 27 kwietnia 2018 r. do godziny 14.

Dopuszcza się przesyłanie zgłoszeń listem poleconym na adres Spółki. W przypadku przesłania przez kandydata zgłoszenia pocztą, o dochowaniu terminu decyduje dzień i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

III. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 233 21 07 oraz w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza MZBM-TBS

Spółka z o.o. w Pyskowicach

Praca w mieście