w aktówce

To ogłoszenie wygasło 237 dni temu

Syndyk masy upadłościowej ARION Med Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą
w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektor

Miejsce pracy: Gostynin

Region: mazowieckie

ARION Med Sp. z o.o. w upadłości Zespół Opieki Zdrowotnej
w Gostyninie, ul. Kruk 5, 09-500 Gostynin

(postępowanie nr DO.SO.I.2.17.2018)

1. Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko dyrektora zespół opieki zdrowotnej w Gostyninie:

1) wykształcenie wyższe;

2) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

3) posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku objętym konkursem;

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Oferty kandydatów na stanowiska objęte konkursem powinny zawierać:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy);

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie o niekaralności;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167).

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie papierowej listem poleconym (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce) w zamkniętych kopertach, na adres:
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina ul. Racławicka 38-44/pok. 213, 21-040 Świdnik.
Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz numer postępowania konkursowego, a także adnotację:
„Konkurs na stanowisko dyrektora ARION Med Sp. z o.o. w upadłości Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Kruk 5, 09-500 Gostynin”

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego udostępniane są do wglądu w siedzibie ARION Med sp. z o.o. w upadłości Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kruk 5, 09-500 Gostynin (24 236 09 00), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie Paweł Choina (500 700 763).

Termin składania ofert upłynie w dniu 15.06.2018 r.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.
Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się w siedzibie ARION Med Sp. z o.o.
w upadłości Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Kruk 5, 09-500 Gostynin.

Praca w mieście