w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 231 dni temu

Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie

ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko

Członka Zarządu RSM „Ursus”-

ds. ekonomiczno -finansowych -
Głównego Księgowego

I Wymagania wobec kandydatów:

  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne;
  2. posiadanie co najmniej 10 letniego stażu pracy, w tym minimum 5 lat na stanowisku Głównego Księgowego lub zastępcy Głównego Księgowego;
  3. znajomość informatycznych systemów finansowo – księgowych, w tym stosowanych aktualnie w spółdzielniach mieszkaniowych;
  4. uprawnienia i kwalifikacje w zakresie zarządzania finansami spółdzielni;
  5. znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o rachunkowości oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
  6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność;
  7. dobry stan zdrowia;

II Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. życiorys zawodowy /CV/, list motywacyjny;
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (Certyfikat Księgowy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub inne uprawnienia państwowe w tej dziedzinie);
 3. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy;
 4. zaświadczenie potwierdzające aktualny stan zdrowia;
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne i karnoskarbowe;
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych;
 7. zaświadczenie o niekaralności;
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Członka Zarządu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających w/w dokumenty w terminie do 23.05.2018r. do godz. 1400 w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Członka Zarządu” w Sekretariacie RSM „Ursus” Warszawa, ul. Sosnkowskiego 11.

Spółdzielnia nie zwraca przesłanych dokumentów oraz zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty lub na unieważnienie konkursu bez podania przyczyn.

Praca w mieście