w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 216 dni temuSM "NA SKRAJU"

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

"Na Skraju" w Warszawie

ul. Rodziny Ulmów 14

02-777 Warszawa

ogłasza konkurs na stanowisko:

WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, kierunkowe budowlane lub pokrewne:
 • co najmniej 10-letni staż pracy, w tym minimum 5-letni na stanowisku kierowniczym;
 • dobra znajomość prawa budowlanego i przepisów związanych, w tym zagadnień
  techniczno-eksploatacyjnych dotyczących zasobów spółdzielni mieszkaniowych;
 • dobra znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, praktycznego funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, zagadnień ekonomicznych dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami;
 • znajomość zasad przedmiarowania, kosztorysowania, przygotowywania specyfikacji technicznych i umów związanych z działalnością remontową, konserwacyjną i eksploatacyjną zasobów spółdzielni, umiejętność ich oceny i kontroli realizacji;
 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych;
 • nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec SM "Na Skraju" (oraz rodzącej sytuację konfliktu interesów)
  lub rezygnacja z dotychczasowej działalności.

Wymagania dodatkowe:

 • ogólna znajomość współczesnych koncepcji zarządzania w organizacjach oraz znajomość zasad komunikacji społecznej;
 • dodatkowe kursy i uprawnienia budowlane mogące wnieść wartość dodaną do sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu w spółdzielni mieszkaniowej;
 • znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, lustracji i kontroli finansowej;

Aplikacja kandydata biorącego udział w konkursie powinna zawierać:

 • zgłoszenie do konkursu i wymagane oświadczenia, stanowiące łącznie załącznik nr 2
  do regulaminu konkursowego (do pobrania w Biurze Zarządu Spółdzielni oraz na stronie www Spółdzielni);
 • życiorys (CV) z opisem posiadanego doświadczenia i danymi kontaktowymi (nr telefonu, adres e-mail) wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  na potrzeby procesu rekrutacji - wedle wzoru;
 • kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych, pożądanych uprawnień;
 • kopie świadectw pracy;
 • referencje lub kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy, jeśli kandydat posiada.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręcznie podpisane, a kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Kompletne oferty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie,
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej

"Na Skraju"
ul. Rodziny Ulmów14
02-777 Warszawa

z dopiskiem "Rada Nadzorcza - konkurs na Wiceprezesa",
w terminie do dnia 23.07.2018 r. do godz. 16:00.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data
i godzina jej wpływu do siedziby Spółdzielni.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel.:

22 641 48 50.

Adres e-mail:

sekretariat@naskraju.pl

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.
O zakwalifikowaniu do konkursu oraz terminie jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Do wglądu w siedzibie Spółdzielni w obecności pracownika SM "Na Skraju"
Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za rok 2017,
Plan rzeczowy i finansowy na rok 2018".

Do wydania kandydatom:
statut SM "Na Skraju", wzór oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji, wzór oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
wzór oświadczenia o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wzór oświadczenia o nie znajdowaniu się w sytuacji konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa
lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej, wzór oświadczenia o zachowaniu
w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących Spółdzielni.

O odrzuceniu kandydatury Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów listem poleconym.
Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów zostaną im odesłane listem poleconym.

Rada Nadzorcza SM "Na Skraju" zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
bez podania przyczyn.

Praca w mieście