w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 343 dni temu

Dyrektor Generalny 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego
ogłasza konkurs na stanowisko:


Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego
Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj umowy: powołanie

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Termin: 12.10.2018 r.

Cel istnienia stanowiska pracy:

Zapewnienie sprawnego i efektywnego oraz zgodnego z przepisami prawa realizowania zadań Urzędu poprzez zapewnienie sprawnego funkcjonowania środowiska informatycznego ULC zgodnie
z Założeniami Strategii Informatyzacji ULC i Planem Informatyzacji Państwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

 • Prowadzenie spraw dotyczących informatyzacji oraz administrowania infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu poprzez nadzór nad infrastrukturą teleinformatyczną, bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz ochroną zagadnień cyberbezpieczeństwa.
 • Nadzorowanie i koordynowanie realizacji Projektu unijnego „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”.
 • Monitorowanie wdrażania nowych rozwiązań informatycznych oraz polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji.
 • Planowanie i realizacja inwestycji w zakresie sprzętu informatycznego i systemów informatycznych. 
 • Planowanie, ustalanie i koordynowanie realizacji zadań komórki organizacyjnej, w tym udział w tworzeniu projektu budżetu Urzędu. Odpowiedzialność za zarządzanie środkami finansowymi – do zaciągania zobowiązań i dysponowania środkami finansowymi w kwocie do 500 tys. PLN.
 • Współudział w planowaniu, ustalaniu i koordynowaniu realizacji zadań komórki organizacyjnej, w tym również udział w podejmowaniu decyzji w zakresie należącym do właściwości komórki organizacyjnej i podpisywanie pism niezastrzeżonych do kompetencji innych komórek Urzędu.
 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w sprawach należących do zakresu działania komórki organizacyjnej, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezesa Urzędu, właściwego Wiceprezesa lub Dyrektora Generalnego Urzędu.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w komórce organizacyjnej poprzez organizację pracy podległych zespołów, rozdzielanie zadań i uprawnień oraz ich nadzorowanie, motywowanie, ocenianie oraz planowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników a także ich rekrutację.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki

staż pracy:
- co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku związanym
z kierowaniem komórką odpowiedzialną za obsługę informatyczną.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących gospodarowania majątkiem;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Kompetencje kierownicze:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie ludźmi,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja,
 • współpraca.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie zawodowe/przeszkolenie:
  • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze informatyki
  • doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami, w tym finansowanymi ze środków UE, z zakresu wdrażania rozwiązań informatycznych w organizacjach,
  • przedszkolnie w zakresie zarządzania serwerami opartymi o platformę Windows minimum 2008/2012 Server.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania określone w wymaganiach dodatkowych (doświadczenie zawodowe i przeszkolenia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 12 października 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Zastępca Dyrektora BDG"

INNE INFORMACJE:

Etapy konkursu:

 1. weryfikacja wymogów formalnych na podstawie przesłanych dokumentów;
 2. testy pisemne: wiedzy, językowy i kompetencyjny;
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatkami/kandydatami na podstawie złożonych aplikacji.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów konkursu.

Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar stażu pracy/doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia stażu pracy/doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury konkursowej oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 520 72 41 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel: 22 520 72 00, adres e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: daneosobowe@ulc.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  • przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Praca w mieście