w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 238 dni temu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw procedur operacyjnych lotnisk
w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych
Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Numer ref.: Oferta pracy LTL-3/3b-94/2018

WARUNKI PRACY:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • częste krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w procesie certyfikacji lotnisk w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zawartych w procedurach operacyjnych w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.
 • Prowadzenie procesu bieżącego nadzoru lotnisk w celu sprawdzenia spełnienia wymagań procedur operacyjnych przez zarządzających lotniskami w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.
 • Analiza i monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach i po audytach certyfikacyjnych oraz działań profilaktycznych.
 • Prowadzenie procesu zatwierdzania instrukcji operacyjnych lotnisk i zmian do instrukcji operacyjnych lotnisk.
 • Uczestniczenie w procesie wydania decyzji w sprawach ograniczenia użytkowania lub zamknięcia lotniska dla ruchu w przypadku niespełnienia wymagań technicznych lub eksploatacyjnych.
 • Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w granicach lotniska.
 • Udział w opracowaniu i aktualizowaniu dokumentów istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, w tym
 • m.in. proponowanie zmian w procedurach dotyczących procesu certyfikacji i sprawowania bieżącego nadzoru.
 • Zgłaszanie i opiniowanie projektów zmian przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w obszarze budowy i eksploatacji lotnisk oraz uczestnictwo w pracach zespołów problemowych organizacji międzynarodowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze lotnictwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu budowy i eksploatacji lotnisk
 • Dobra znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu budowy i eksploatacji lotnisk
 • Dobra znajomość KPA
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zagadnień dotyczących lotnisk.
 • Znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji, umiejętności analityczne, pozytywne podejście do klienta, umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej lub w obszarze związanym z eksploatacją lotnisk
 • Studia podyplomowe związane z budową lub eksploatacją lotnisk lub ruchem lotniczym.
 • Przeszkolenie w zakresie certyfikacji lotnisk.
 • Przeszkolenie w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem.
 • Przeszkolenie audytora wewnętrznego lub z zakresu technik audytowania.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.
 • Umiejętność przygotowania i prowadzenia prezentacji.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzającyc skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumnetów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności określone w wymaganiach dodatkowych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 22 października 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LTL-3/3b-94/2018"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

OFERUJEMY:

 • wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 4 122 PLN (mnożnik kwoty bazowej ok. 2,2 );
 • dodatek za wysługę lat (do 20 %);
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
 • nagrody uznaniowe;
 • stabilną i ciekawą pracę – umowa o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC" http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 75 03, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel: 22 520 72 00, adres e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: daneosobowe@ulc.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  • przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Praca w mieście