w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Główny specjalista w Biurze Rachunkowości i Finansów w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości

To ogłoszenie wygasło 322 dni temu

Ogłoszenie o rekrutacji nr 45/2018 

Główny specjalista w Biurze Rachunkowości i Finansów w Wydziale Planowania  i Sprawozdawczości 

Podstawowe obowiązki:

 1. Przygotowanie materiałów do projektu budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w zakresie dochodów i wydatków CUPT w układzie tradycyjnym i w układzie zadaniowym.
 2. Przygotowanie materiałów do aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.
 3. Kontrola finansowa dokumentów księgowych dotyczących działalności programowej CUPT, w tym kontrola finansowa umów oraz aneksów zawieranych przez CUPT.
 4. Sporządzanie wybranych sprawozdań budżetowych w tym w układzie zadaniowym.
 5. Realizacja we współpracy z departamentami projektowymi zadań dotyczących wnioskowania o środki z rezerwy celowej budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, w tym sporządzanie wniosków w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.
 6. Przygotowywanie decyzji w sprawie zmian w planie finansowym CUPT.
 7. Sporządzanie wniosków w sprawie zmian w planie finansowym CUPT.
 8. Obsługa systemu TREZOR.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy 3 lata.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe preferowany profil ekonomiczny.
 2. Doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych.
 3. Doświadczenie w jednostkach wdrażających programy operacyjne.
 4. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.
 5. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.
 6. Umiejętność analitycznego myślenia.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 8. Dobra znajomość pakietu MS Office.
 9. Komunikatywność.
 10. Dobra organizacja pracy.
 11. Umiejętność pracy w zespole.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.

 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 
  z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem:

  • e-mail: IOD@cupt.gov.pl lub

  • Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa 
   z dopiskiem „IOD”.

 • Dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie 
  w CUPT.

 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. f, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 r., poz. 894 ze zm.).

 • CUPT przetwarza dane osobowe zawarte w aplikacji rekrutacyjnej w związku z ubieganiem się kandydata o zatrudnienie, w tym zapewnienia transparentności procesu, tj. odzwierciedlenia w dokumentacji z przebiegu rekrutacji informacji o imionach i nazwiskach wszystkich kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na dane stanowisko.

 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 • CUPT będzie przetwarzał dane osobowe podane w procesie rekrutacji do czasu wycofana zgody na ich przetwarzanie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie i w dowolny sposób (pisemnie, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej).

 • Podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe jednak CUPT, jako pracodawca ma prawo uzyskania danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jeśli z jakiegoś powodu dane osobowe nie zostaną przekazane dla celu przeprowadzenia rekrutacji, CUPT nie będzie mógł włączyć kandydata w proces ubiegania się o zatrudnianie.

 • CUPT gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu 
  do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Natomiast mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.

 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 
  w procesie rekrutacji prowadzonym przez CUPT.

 • CUPT dokona trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych owych kandydatów, którzy 
  nie zostali wyłonieni w rekrutacji, ze wszystkich nośników będących w posiadaniu, nie później niż 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji, z zastrzeżeniem, że CUPT będzie przetwarzać dane w zakresie imienia i nazwiska kandydatów przez okres 1 roku od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji, na potrzeby ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po upływie ww. okresu, CUPT dokona anonimizacji danych w zakresie imienia i nazwiska kandydatów, we wszystkich dokumentach dotyczących rekrutacji, w tym również w poczcie elektronicznej.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami i przesyłanie Aplikacji wraz z klauzulą 
o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie przekazanych dla potrzeb rekrutacji 
na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną 
dla kandydatów do pracy.

Aplikacje należy przesyłać na adres mailowy rekrutacja@cupt.gov.pl wraz z podaniem nazwy stanowiska i numeru rekrutacji w tytule maila. CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje. Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba 
że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.

UWAGA: termin składania Aplikacji upływa w dniu 31 października 2018 r.

Aplikuj teraz

Praca w mieście