w aktówce

To ogłoszenie wygasło 204 dni temu

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy Referent w Dziale Administracyjnym
(1 etat - na zastępstwo)

Miasto: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały, między innymi, następujące obowiązki:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu, w tym min.:
  1. aktualizacja i terminowe zgłaszanie mienia do ubezpieczenia zgodnie z wymogami zawartej umowy ubezpieczenia,
  2. bieżące przekazywanie pracownikom ADK informacji w sprawie aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej oraz zasad i obowiązków dotyczących zgłaszania szkód, standardów przygotowywania druków zgłoszenia, obiegu dokumentacji ubezpieczeniowej wewnątrz zakładu,
  3. udział w wybranych komisyjnych oględzinach szkód,
  4. gromadzenie i analizowanie danych o dotychczasowej szkodowości,
  5. nadzór nad procesem likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań,
  6. odwołania od decyzji ubezpieczeniowych i regresów,
  7. prowadzenie spraw związanych z wypłatą franszyz redukcyjnych,
  8. prowadzenie korespondencji zarówno z podmiotami/osobami poszkodowanymi, brokerami, jak i z zakładami ubezpieczeniowymi,
  9. przetwarzanie danych ubezpieczeniowych stosownie do potrzeb, w tym współtworzenie bazy szkód
  10. przygotowywanie raportów zbiorczych z zakresu prowadzonych spraw
 • prowadzenie rejestru zawieranych w Dziale Administracyjnym umów i wystawianych wniosków,
 • sporządzanie cyklicznych raportów dla służb finansowo – księgowych Zakładu z zakresu zaangażowania środków finansowych i zapotrzebowania na środki,
 • sporządzanie cyklicznych raportów z zakresu efektywności pracy  Działu,
 • sporządzanie rozliczania zaliczek pobieranych przez pracowników Działu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: związane z pracą przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin na dobę przy oświetleniu częściowo sztucznym, wyjściami w teren, przemieszczaniem się na terenie działania ZGN Śródmieście.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,  
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel,
 • znajomość procesu zawierania i obsługi polis ubezpieczeniowych,
 • doświadczenie w pracy w obszarze dotyczącym ubezpieczeń lub finansów,
 • znajomość procesu likwidacji szkód,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,         
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i odpowiedzialność,
 • samodzielność – samoorganizacja czasu pracy,
 • rzetelność,
 • dokładność i terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie  należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)- osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego  „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie  w zakresie   uzyskania informacji (druk oświadczeń dostępny na stronie internetowej www.zgn.waw.pl w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka Rekrutacja)
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902  j.t.).

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach złożonych dla potrzeb rekrutacji odbywa się,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO.

Informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy  Śródmieście m.st. Warszawy, 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: e-mail: iod@zgn.waw.pl

 1. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 2. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 3. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez okres 3 miesięcy,

 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy  Śródmieście m.st. Warszawy. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 26.10.2018 r., do godz. 16:00 na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
Dział Kadr i Organizacji – Starszy Referent w Dziale Administracyjnym (na zastępstwo)

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie
do dnia 26.10.2018 r., do godz. 16:00.

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


Praca w mieście