w aktówce

To ogłoszenie wygasło 32 dni temu

OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Wolska Żelazna Brama”                       w Warszawie ul. Krochmalna 32 ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko

Członka  Zarządu Spółdzielni
ds. eksploatacyjno-technicznych

Główne zadania:

 1. określanie kierunków i metod działania w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego obiektów spółdzielni,
 2. koordynowanie i nadzór prac pionu technicznego i eksploatacji,
 3. opracowywanie planu remontów, analiz i sprawozdań z pracy pionu technicznego i eksploatacji,
 4. współpraca z Radą Nadzorczą i Komitetami Domowymi.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe – techniczne, preferowane z zakresu budownictwa, urządzeń sanitarnych, elektrotechniki, mechaniki,
 2. co najmniej 10-letni staż pracy, w tym na stanowiskach kierowniczych
  minimum 5 lat,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagane dokumenty:

 1. CV odręcznie podpisane,
 2. list motywacyjny odręcznie podpisany,
 3. kopie dyplomu oraz kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 4. oświadczenia o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Wolska Żelazna Brama” danych osobowych zawartych w moim CV oraz innych dołączonych dokumentach, dla potrzeb konkursu  na stanowisko Członek zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych.
 6. przedstawienie pisemnej koncepcji działania pionu technicznego i eksploatacji na okres 1 roku.

Dodatkowymi atutami będą: znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i przepisów prawnych w tym zakresie, posiadanie uprawnień budowlanych oraz licencji zarządcy nieruchomości.

Zgłoszenia kompletne prosimy składać osobiście w siedzibie

SBM „Wolska Żelazna Brama” w Warszawie
ul. Krochmalna 32, pokój nr 30

lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej  kopercie
z dopiskiem „Konkurs na Członka Zarządu

w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu do spółdzielni)
do dnia 14 grudnia 2018 r.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów skutkuje odrzuceniem aplikacji na pierwszym etapie konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wolska Żelazna Brama”  z siedzibą przy ul. Krochmalnej 32,
  00-864 Warszawa;
 2. W sprawach prawidłowości  przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się Administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail: sbmwzb@op.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę z SBM „Wolska Żelazna Brama”;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia
  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie, która jest dobrowolna, ale konieczna dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 7. Dane przechowywane będą do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Praca w mieście