w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Podinspektor ds. ekonomicznych

Szczecin, zachodniopomorskie, Polska
251 dni temu

To ogłoszenie wygasło 236 dni temu

Szczecińskie Centrum Świadczeń

DYREKTOR

SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Szczecinie

o g ł a s z a

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. ekonomicznych
(1 etat)

Miasto: Szczecin

Region: zachodniopomorskie

Numer ref.: 03/2019

w jednostce budżetowej
Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor – stanowisko ds. ekonomicznych (1 etat) w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

Opis stanowiska:

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:

 • sporządzanie list wypłat świadczeń,
 • udział w sporządzaniu sprawozdań: budżetowych, finansowych, rzeczowo-finansowych oraz sprawozdań z operacji finansowych,
 • prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych,
 • weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych,
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,
 • dekretowanie dokumentów księgowych,
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w systemie finansowo-księgowym,
 • analizowanie stanów kont księgowych,
 • terminowe przygotowywanie zleceń przelewów bankowych w ramach realizowanych zadań,
 • terminowe rozliczanie dotacji udzielonych na realizację zadań.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudniu 2018 r. wyniósł nie więcej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Warunki pracy: Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca biurowa przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Wykształcenie wyższe lub średnie (co najmniej 2 letni staż pracy przy wykształceniu średnim);
 3. Znajomość przepisów:
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851, z późń zm.);
 • ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395);
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1813);
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1811).
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów użytkowych (MS Word, MS Excel, MS Office, OUTLOOK).
 • Wymagania dodatkowe:

  • Wiedza i umiejętności: doświadczenie w sferze budżetowej – minimum 1 rok.
  • Predyspozycje osobowościowe: umiejętność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, operatywność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność.

  Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
  2. List motywacyjny,
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
  6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia z aktualnego miejsca zatrudnienia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
  7. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**,
  8. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),
  9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego ,
  10. Oświadczenie kandydata, zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,
  11. Oświadczenie kandydata, zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
  12. Oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szczecińskim Centrum Świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”,
  13. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzanych danych osobowych, która znajduje się w treści ogłoszenia”.

  Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r.
  (uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres: 
  Szczecińskie Centrum Świadczeń
  ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
  pokój 25 (I piętro) sekretariat (do godz. 15:30)

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – PODINSPEKTOR ds. ekonomicznych 03/2019

  Bliższe informacje można uzyskać
  pod nr telefonu 091 44 27 139.
  w godz. 07:30-15:30
  w dni powszednie

  Uwaga:
  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacje dodatkowe:

  1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy 
  z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).
  2. Pracownik otrzyma stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

  * Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
   i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

  ** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. 
  o pracownikach samorządowych.

  Klauzula informacyjna – art. 13 ust. 1 i 2 RODO

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Szczecińskie Centrum Świadczeń, 
  ul. Kadłubka 12, 71-5211 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: sekretariat.scs@swiadczenia.home.pltel. (91) 44-27-122.
  Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata.
  Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.

  Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

  Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

  Praca w mieście