w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 145 dni temu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Naczelnik Wydziału Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Numer ref.: BDG/GI-1-4/2019

WARUNKI PRACY

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • nietypowe godziny pracy;
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kierowanie pracą Wydziału i nadzorowanie pracy podległych pracowników w celu skutecznej realizacji Polityki i Strategii Informatyzacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad infrastrukturą teleinformatyczną, bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz ochroną zagadnień cyberbezpieczeństwa;
 • Planowanie, projektowanie i rozwijanie systemów informatycznych Urzędu, w tym projektowanie struktury organizacji sieci oraz zakresu dostępu dla poszczególnych użytkowników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, poprzez doskonalenie i rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informacyjnego;
 • Nadzór i wdrażanie minimalnych standardów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej wymiany danych;
 • Projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych na potrzeby Urzędu zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji;
 • Opracowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu, zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Zapewnienie dostępu pracownikom Urzędu do zasobów teleinformatycznych Urzędu oraz zarządzanie stacjami klienckimi i serwerami dla zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych ULC;
 • Planowanie i realizacja inwestycji w zakresie sprzętu informatycznego i systemów informatycznych;
 • Tworzenie i aktualizacja procedur dotyczących obszaru wykorzystania technologii informatycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, przechowywanych danych, dostępu użytkowników do systemu teleinformatycznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki
 • Doświadczenie zawodowe: 5 lat w zarządzaniu infrastrukturą teleinformatyczną
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania serwerami opartymi o platformę Windows minimum 2008/2012 Server
 • Przeszkolenie specjalistyczne dla administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych lub zgoda na odbycie takiego szkolenia
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Dobra znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Dobra znajomość najnowszych rozwiązań z zakresu wirtualizacji środowisk serwerowych i aplikacyjnych z wykorzystaniem VMWare i HYPER-V
 • Wiedza dotycząca nowych technologii informatycznych i umiejętność zastosowania ich w praktyce
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne, umiejętność argumentowania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Doświadczenie zawodowe: - w administrowaniu bezpieczeństwem teleinformatycznym - w zarządzaniu MS Windows minimum 2008/2012 i MS SCCM 2012, - zarządzanie środowiskiem domenowym opartym o Active Directory - w administrowaniu systemami Linuks
 • Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacji lub cyberbezpieczeństwa
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość rozwiązań, urządzeń aktywnych sieci oraz biegła znajomość ich konfiguracji i zarządzania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Cv/Życiorys i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu zarządzania serwerami opartymi o platformę Windows minimum 2008/2012 Server
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie specjalistyczne dla administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych lub zgoda na odbycie takiego szkolenia
 • Kopia poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wskazane w wymogach dodatkowych niniejszego ogłoszenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 24 stycznia 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy BDG/GI-1-4/2019"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:

 • stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej – umowa o pracę w służbie cywilnej;
 • dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
 • nagrody uznaniowe; - możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"

http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 72 53, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel: 22 520 72 00, adres e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: daneosobowe@ulc.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  • przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Praca w mieście