w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 237 dni temuSTRAŻ MIEJSKA w PRUSZCZU GDAŃSKIM
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ

OFERTA NR 01/2019

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem psychicznym i fizycznym,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
  i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe:

 • kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
 • znajomość topografii miasta Pruszcz Gdański,
 • znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • ZAKRES OBEJMUJĄCY ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O STRAŻACH GMINNYCH
  Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ( Dz. U. nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Warunki pracy:

 • praca w patrolu na terenie miasta Pruszcz Gdański,
 • praca zmianowa przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni
  w tygodniu,
 • planowane zatrudnienie od dnia 01 lutego 2019 r.
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów poświadczający wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa
w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami
kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie

Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim

ul. Krótka 4

lub pocztą na adres Straży z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w terminie do dnia 25.01.2019 r.. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej
Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim

www.strazmiejska.pruszczgd.pl

i w Biuletynie Informacyjnym Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim ul. Krótka 4.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Straży Miejskiej
w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kadrach Straży Miejskiej
przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Straż Miejska
nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
z 2018poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902.

Praca w mieście