w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 126 dni temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

Młodszy Asystent w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Miasto: Warszawa

Region: mazowieckie

WARUNKI PRACY

 • Umowa o pracę, pełen etat
 • Praca biurowa
 • Praca w siedzibie WSSE w Warszawie ul. Nowogrodzka 82
 • Praca na III piętrze
 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin
 • Brak oznaczeń dla osób niewidomych 
 • Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami na I p.
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym
  oraz głuchym 
 • Zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek nie posiada podjazdu dla osób
  z niepełnosprawnościami 

ZAKRES ZADAŃ:

 • Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Opiniowanie przedsięwzięć w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na środowisko.
 • Wydawanie zgód na odstępstwa od warunków technicznych.
 • Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.
 • Sporządzanie analiz oraz rocznych sprawozdań zbiorczych z całego województwa z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. 
 • Rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji. 
 • Udział w kontrolach kompleksowych w PSSE w zakresie zadań zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz przygotowywanie dokumentacji z tym związanej. 
 • Współudział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, konsultacji oraz instruktażu dla pracowników PIS w woj. mazowieckim w zagadnieniach objętych zadaniami Oddziału. 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Wymagany staż pracy 1 rok

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wiedza z zakresu: planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ocen oddziaływania na środowisko;
 • Znajomość ogólnych zasad pracy w systemie jakości.
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Obsługi komputera (pakiet MS Office)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV oraz list motywacyjny.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

Dokumenty do dnia 18.02.2019 r. prosimy przesyłać za pomocą przycisku 
APLIKUJ TERAZ 

lub pocztą, z dopiskiem na kopercie
Rekrutacja- młodszy asystent w Oddziale Zapobiegawczym Nadzoru Sanitarnego ”

lub składać osobiście w
Sekcji Kadr w WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79, pokój 39.

CV Kandydata powinno zawierać zgodnie z art.221 KP następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, dane o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu zatrudnienia. Numer telefonu do kontaktu.

Prosimy o niezamieszczanie zdjęcia w CV.

Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie dopisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSSE w Warszawie z siedzibą: Warszawa (00-875) przy ul. Żelaznej 79  zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko: młodszy asystent w Oddziale Zapobiegawczym Nadzoru Sanitarnego.

Jednocześnie informujemy, iż CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane. 

Po zakończeniu rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest WSSE w Warszawie z siedzibą przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@wsse.waw.pl, tel. 22 620 90 01 wew. 605 lub listownie: WSSE w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Żelaznej 79.

3. Dane osobowe:

 • Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w WSSE w Warszawie;
 • Nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;
 • W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
 • Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Od 25 maja 2018 r. - na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do:

 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; 
 • Usunięcia danych;
 • Przeniesienia danych;
 • Ograniczenie przetwarzanych danych.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

WSSE w Warszawie zapewnia swoim pracownikom:

 • stabilną i ciekawą pracę;
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie;
 • dodatek stażowy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • premia regulaminowa;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, 
 • korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

Informacje dotyczące rekrutacji w WSSE w Warszawie znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem http://wsse.waw.pl/ w zakładce „Aktualności i komunikaty- kariera”.

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Praca w mieście