w aktówce

To ogłoszenie wygasło 213 dni temu

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Z-ca Głównego Księgowego
(1 etat)

Miasto: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • organizowanie oraz nadzór nad rachunkowością oraz jej prowadzeniem zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi;
 • organizowanie, sporządzanie, przyjmowanie, archiwizacja i kontrola dokumentów zapewniających właściwy przebieg operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości budżetowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w szczególności: terminowe dokonywanie płatności z tytułu zobowiązań, terminowe dochodzenie należności i roszczeń spornych oraz terminowe i w pełnej wysokości przekazywanie dochodów na rachunek budżetu m. st. Warszawy.  
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  i finansowych;
 • prowadzenie rachunkowości jednostki, obejmujące w szczególności:
  • opracowywanie zasad polityki rachunkowości jednostki i innych uregulowań wewnętrznych uwzględniających przewidziane lub dopuszczone przepisami prawa metody i rozwiązania w tym zakresie oraz ich bieżąca aktualizacja,
  • bieżące i rzetelne prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ZGN,
  • prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowo-księgowej,
  • prawidłowe i terminowe przeprowadzanie inwentaryzacji składników aktywów podlegających inwentaryzowaniu metodą weryfikacji i metodą sald

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: praca administracyjno-biurowa, stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin na dobę przy oświetleniu częściowo sztucznym.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:

 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie:
  • finansów publicznych i rachunkowości, a w szczególności rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych oraz zamówień publicznych;
  • odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • podatków od towarów i usług VAT oraz podatków dochodowych od osób fizycznych;
 • znajomość tematyki związanej z zarządzaniem organizacją oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planowania budżetu oraz budżetu zadaniowego,
 • znajomość gospodarki finansowej jednostek budżetowych,
 • umiejętność zarządzania informacją,
 • umiejętność delegowania zadań i podejmowania decyzji,
 • umiejętność obsługi programów MS Office,
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
 • odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie wymaganych na przedmiotowym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie w zakresie uzyskania informacji (druk oświadczeń dostępny na stronie internetowej www.zgn.waw.pl w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka Rekrutacja)
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego  „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać  z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018, poz. 1260).

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach złożonych dla potrzeb rekrutacji odbywa się, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO.

Informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy  Śródmieście m.st. Warszawy, 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: e-mail: iod@zgn.waw.pl 
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia naboru
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy  Śródmieście m.st. Warszawy

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty
w terminie do dnia 18.02.2019 r., do godz. 16:00 na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszaw
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Z-ca Głównego Księgowego

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres
w terminie do dnia 18.02.2019 r., do godz. 16:00.

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Praca w mieście