w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 91 dni temu

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY

ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor zakładów górniczych
do spraw mechanicznych
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
KRAKÓW
 
ADRES URZĘDU:
OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W KRAKOWIE
UL. ŁUKASIEWICZA 3
31-429 KRAKÓW 

WARUNKI PRACY

 • trudne warunki pracy w terenie, 
 • praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni zakładów górniczych, 
 • nietypowe godziny pracy 
 • narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, 
 • możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu, 
 • szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, temperatura), 
 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą, 
 • obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych, 
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych, 
 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach, 
 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach, 
 • przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia, 
 • częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. 

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym: dokonywanie analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji technicznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz z upoważnienia Dyrektora Urzędu wydawanie decyzje w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu maszyn, urządzeń i instalacji technicznych z wymogami dokumentacji i przepisami
 • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów oraz dokumentacji technicznych w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz przygotowywanie projektów orzeczeń i decyzji w tym zakresie
 • Uczestniczenie w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych obiektów i urządzeń zakładów górniczych oraz obiektów budowlanych zakładu górniczego w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowywanie w rocznym horyzoncie czasowym projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki, odpowiedniej ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu
 • Nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu mechanicznym
 • staż pracy : 2 lata jako osoba osoba dozoru ruchu w specjalności mechanicznej w ruchu zakładu górniczego lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu górniczego lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności mechanicznej
 • Stwierdzone kwalifikacje osoby dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu w specjalności mechanicznej lub 2 lata pracy w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności mechanicznej
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie kompetencji w zakresie: skutecznej komunikacji, asertywności, samodzielności i inicjatywy;
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu mechanicznym
 • staż pracy: 1 rok jako osoba wyższego dozoru ruchu specjalności mechanicznej w zakładach górniczych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu górniczego
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej w zakładach górniczych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub potwierdzających wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej w zakładach górniczych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub potwierdzających wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej w zakładach górniczych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie 
  Ul. Łukasiewicza 3 
  31-429 Kraków 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, Ul. Łukasiewicza 3, 31-429 Kraków, tel. 12 421 01 22
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Michał Oset, iod@wug.gov.pl, tel 32 7361856
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe-adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. 
Oferty należy wysłać lub składać w sekretariacie urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem "nabór na stanowisko inspektora zakładów górniczych ds. mechanicznych". 
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. 
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. 
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o tym fakcie pisemnie lub drogą elektroniczną. 
Informacje o metodach i technikach naboru: 

 • sprawdzenie wymagań formalnych ofert - analiza dokumentów; 
 • sprawdzenie wiedzy- test wiedzy; 
 • sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze; 
 •  do sprawdzenia kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: 
  • skutecznej komunikacji, 
  • asertywności, 
  • samodzielności i inicjatywy, 
 • sprawdzenie doświadczenia-rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany. 

Budynek Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 4102305.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Praca w mieście