w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 102 dni temu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw: rozwoju rynku transportu lotniczego w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Numer ref.: LER-3/3b-30/2019

WARUNKI PRACY

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • obsługa klientów wewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach opłat lotniskowych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Prezesa Urzędu w sprawach opłat lotniskowych, monitorowanie ich stosowania;
 • Opiniowanie wniosków o ustanowienie sieci portów lotniczych oraz wniosków o wyrażenie zgody na zastosowanie przez zarządzającego lotniskiem wspólnego systemu opłat celem zapewnienia zgodności z przepisami oraz równych warunków konkurencji;
 • Udział w procesie wydawania zezwoleń na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego oraz sprawowanie nadzoru bieżącego nad posiadaczami zezwoleń w obszarze finansowym;
 • Zbieranie i analiza informacji dotyczących opłat za dostęp do infrastruktury scentralizowanej oraz urządzeń i instalacji lotniska, w celu zapewnienia zgodności ustalania tych opłat z przepisami prawa oraz równych praw i warunków konkurencji;
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rynku transportu lotniczego w obszarze związanym z zadaniami stanowiska oraz udział w wypracowywaniu rozwiązań na poziomie wspólnotowy, w celu zapewnienia przejrzystej i efektywnej regulacji;
 • Udział w przygotowywaniu od strony merytorycznej projektów aktów prawnych oraz nowelizacji istniejących aktów prawnych regulujących kwestie związane z zadaniami wykonywanymi na stanowisku, w tym uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych grup roboczych;
 • Analizowanie dokumentów organizacji międzynarodowych oraz innych podmiotów i instytucji rynku transportu lotniczego pod kątem opłat lotniskowych, opłat za infrastrukturę scentralizowaną oraz innych zagadnień i zadań przypisanych do stanowiska w celu pozyskania informacji umożliwiających optymalizację rozwiązań krajowych;
 • Opracowywanie na potrzeby kierownictwa Urzędu materiałów dotyczących opłat lotniskowych, opłat za infrastrukturę scentralizowaną oraz innych zagadnień i zadań przypisanych do stanowiska.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub zarządzanie lub finanse i rachunkowość lub ekonometria lub międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze związanym z ekonomią, finansami przedsiębiorstwa, analizą finansowoekonomiczną, wykorzystaniem środków publicznych lub w lotnictwie cywilnym
 • znajomość zagadnień związanych z pomocą publiczną w tym funduszami pomocowymi UE,
 • znajomość analizy finansowej,
 • znajomość finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości,
 • znajomość prawa lotniczego w obszarze rynku transportu lotniczego, w szczególności w zakresie opłat lotniskowych oraz finansowych aspektów działalności zarządzających lotniskami
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • wiedza o rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie,
 • ogólna wiedza o polskiej i europejskiej gospodarce,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, podejmowanie decyzji, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w administracji
 • przeszkolenie z ochrony danych osobowych,
 • przeszkolenie z zakresu technik audytowania,
 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomość drugiego języka obecgo (urzędowego UE) na poziomie bardzo dobrym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w zakresie wymogów dodatkowych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 02 kwietnia 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LER-3/3b-30/2019"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:


- stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej - umowa o pracę;
- wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 3 890 PLN (mnożnik 2,03)
- dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe;
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"

http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 75 27, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel: 22 520 72 00, adres e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: daneosobowe@ulc.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  • przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Praca w mieście