w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 148 dni temuPREZYDENT WROCŁAWIA ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

przy ul. Rafała Krajewskiego 1 w skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Kusocińskiego

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina

Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 2.

Organem prowadzącym jest Gmina Wrocław.

Termin składania ofert upływa 7 maja 2019 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 693)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 694)

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, magister sztuki lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela określone odpowiednio dla danego typu szkoły artystycznej wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe.

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny

z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadkach, o których mowa

w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z póź. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z póź. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z póź. zm.),

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną

dokumentem o którym mowa w art. 11a ust 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z póź. zm.), lub potwierdzoną świadectwem, o którym mowa w art. 211 ust 3 pkt 2 lub 3 ustawy 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U

z 2018 r. poz. 2094 z póź. zm.),

2. Stanowisko dyrektora zespołu szkół artystycznych, może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, magister sztuki lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela

określone odpowiednio dla danego typu szkoły artystycznej wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe

2) spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2-11.

3. Stanowisko dyrektora zespołu szkół artystycznych może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, magister sztuki lub równorzędny,

3) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy

na stanowisku kierowniczym,

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

4. Stanowisko dyrektora zespołu szkół artystycznych może zajmować również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz. U.

z 2019 r. poz. 263)

spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania,

co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

5. Wymagane dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności

informację o:

stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

imię (imiona) i nazwisko,

datę i miejsce urodzenia,

obywatelstwo,

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń

o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z póź. zm.) lub kopia świadectwa, o którym mowa

w art. 211 ust 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U

z 2018 r. poz. 2094 z póź. zm.) - w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z póź. zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa

z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 430) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy

lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa

w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U.

z 2018 r. poz. 967 z póź. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z póź. zm.) - w przypadku nauczyciela

i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta

z pełni praw publicznych,

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

6. Przewodniczący komisji ma prawo żądać oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt.

4-7, 12 oraz 13.

7. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

8. Kandydatowi wyłonionemu w konkursie obowiązki zostaną powierzone od 1 lipca 2019 r.

9. Oferty należy składać w Kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy

ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław (pok. 439, IV p.) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i nr telefonu oraz z dopiskiem "Konkurs na dyrektora...(podać nazwę i adres placówki)" w terminie do dnia 7 maja 2019 r.

do godz. 15:00 (liczy się data złożenia (wpływu) do kancelarii Departamentu Edukacji).

10.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Praca w mieście