w aktówce

To ogłoszenie wygasło 118 dni temu

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA
W WARSZAWIE

Ogłoszenie o naborze na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-9/2019

Protokolant sądowy - Stażysta
(umowa o pracę na zastępstwo – 4 etaty)

Numer ref.: Kd-111-9/2019

Wolne stanowiska:

Protokolant sądowy-stażysta (umowa o pracę na zastępstwo – 4 etaty)

WYMAGANIA:

 • wykształcenie min. średnie, 
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office – Excel oraz Word),
 • samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność poprawnego pisania ręcznego,
 • umiejętność mnemotechnicznego pisania na klawiaturze oraz doświadczenie w pracy biurowej będzie dodatkowym atutem.

OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCI:

Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie czynności biurowych w sekretariatach sądowych, a w szczególności: prowadzenie akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz inne czynności przewidziane w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • atrakcyjny pakiet socjalny;
 • miłą atmosferę pracy;
 • stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00;
 • wypłatę 13 pensji, wysługi lat oraz nagród uznaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej w atrakcyjnej cenie;

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
 • CV;
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia:
  • o niekaralności*;
  • że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe*;
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*;
  • o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie)*.

*Wzory oświadczeń oraz treść klauzuli informacyjnej dostępne na stronie internetowej sądu: 

http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1527/3072/wymagane-dokumenty

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać

w terminie do dnia 22 maja 2019 roku

w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
ul. Marszałkowska 82, pok. 131,

bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje w Oddziale Kadr pod numerami (22) 55 39 137, (22) 55 39 661, 662.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z informacją o godzinie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) w dniu 24 maja 2019 roku.

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Praca w mieście