w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 104 dni temuWójt Gminy Długołęka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownika Wydziału
Remontów i Inwestycji

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa (preferowane specjalności: inżynieryjna drogowa, konstrukcyjno-budowlana),
 • minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym o charakterze zgodnym z wymaganiami na niniejszym stanowisku,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie nadzorowania inwestycji budowlanych,
 • bardzo dobra znajomość: a. przepisów prawa administracyjnego, b. przepisów prawa samorządowego, c. prawo zamówień publicznych, d. ustawy o finansach publicznych,
  e. przepisów pracy charakterystycznych dla specyfiki Wydziału Remontów i Inwestycji.

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
 • umiejętność analizy projektów budowlanych, kosztorysów inwestorskich,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, fax, ksero, itp.),
 • umiejętność tworzenia wewnętrznych procedur, regulaminów, zarządzeń, uchwał,
 • umiejętność sporządzania pism, dokumentów, informacji, zestawień, analiz,
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy
  w zespole pracowniczym.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zapewnienie realizacji zadań Wydziału, w tym w szczególności koordynowanie
  i nadzorowanie: a. prac związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem zadań inwestycyjnych i remontowych, b. prac związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  c. bieżącej pracy podległych pracowników,
 • stała współpraca z innymi wydziałami Urzędu w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw,
 • zapewnienie należytej organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań podległego Wydziału,
 • udział w komisjach przetargowych w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • efektowne, celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych
  na powierzone zadania.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca biurowa,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • bezpośredni kontakt z interesantem,
 • stanowisko usytuowane na parterze,
 • urząd dostosowany dla osób poruszających się na wózkach.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej
oraz obywatele innych państw, którym na podstawie
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11
ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym uprawnienia budowlane,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o treści: Oświadczam, że zapoznałem (łam) się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej.
  W szczególności zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody
  w każdym czasie poprzez przesłania oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy gmina@gmina.dlugoleka.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody
  przed jej wycofaniem".

Zgoda o treści: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Długołęka, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko urzędnicze:
Kierownika Wydziału Remontów i Inwestycji w Gminie Długołęka.

W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy,
kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć
na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu
w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście
w Punkcie podawczym Urzędu lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Długołęka

ul. Robotnicza 12

55-095 Mirków

w zaklejonych kopertach z dopiskiem : "Nabór na stanowisko Kierownika
Wydziału Remontów i Inwestycji" w terminie do dnia 31.05.2019 r.
-ostateczna data wpływu dokumentów ..

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

71 32302201

Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej

www.dlugoleka.bip.net.pl

oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Robotniczej 12.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO")
informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy w Długołęce
z siedzibą w Długołęce przy ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków,
e-mail: gmina@gmina.dlugoleka.pl

2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Długołęce - e-mail: iod@lesny.com.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby naboru,
na stanowisko urzędnicze, do którego przystępuje kandydat składając dokumenty aplikacyjne. Mogą być również przetwarzane dane kandydatów w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w związku z m.in. realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy.

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Przysługuje Panu/Pani posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wygrania naboru dokumenty aplikacyjne kandydata zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane będą 50 lat od dnia ustania stosunku pracy. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, będą wydawane zainteresowanym lub niszczone w sposób mechaniczny w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata, który wygrał nabór. Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone,
a nie związane z naborem zostaną zniszczone w sposób mechaniczny
po upływie 1 miesiąca od dnia wpływu dokumentów do Urzędu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru
jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata
w naborze nie będzie możliwy.

Praca w mieście