w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 135 dni temu

Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. Warszawa

Firma farmaceutyczna poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Asystent w Pracowni Bakteriologii – Dział Kontroli Jakości

Miasto: Warszawa

Region: mazowieckie

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

 • wykonywanie analiz mikrobiologicznych m.in. badanie jałowości, badanie czystości mikrobiologicznej, identyfikacja drobnoustrojów i określanie ich liczebności
 • wykonywanie analiz biochemicznych m.in. metoda spektrofotometryczna, fibrynolityczna, hemolityczna
 • pracę ze szczepami m.in. izolacja, posiewy, hodowle mikroorganizmów, identyfikacja z wykorzystaniem specjalistycznych zestawów diagnostycznych
 • pobieranie i rejestrację próbek do badań
 • prowadzenie dokumentacji, opracowywanie procedur i instrukcji zgodnie z zatwierdzonymi wzorami

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe z zakresu biologii, chemii, biotechnologii, farmacji lub pokrewne,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność i odpowiedzialność za realizację zadań,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutema

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • pracę w systemie jednozmianowym,
 • prywatną opiekę lekarską,
 • przyjazną atmosferę.

CV i list motywacyjny, klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych o treści: 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.  dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000287031, siedziba: 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34, NIP: 5250000392, Regon: 000288001   
  Kontakt  biuro@biomed.com.pl, tel. 22/ 841-40-71 do 79.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przepis prawa.

 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 3. Celem gromadzenia danych osobowych jest rekrutacja tj. realizacja zadań/ uprawnień wynikających z ustawy z dnia      21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

  Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawach pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnie chronione)  konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustaw wskazanych w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.

 2. Przewidywani odbiorcy danych: podmioty przetwarzające.

 3. Każda osoba, ma prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi,  że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie innych danych jest dobrowolne.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą

.........................................................

(data, podpis)


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


..................................................

       (miejscowość, data)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH REKRUTACYJNYCH

Oświadczam, że:

 • Wyrażam zgodę1 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - nie wymaganych przepisami  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 • Wyrażam zgodę1 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO2.

......................................................
  Podpis kandydata do pracy

 1. Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@biomed.com.pl

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową: 28.06.2019
Zapewniamy pełną dyskrecję, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, a niewykorzystanych ofert nie odsyłamy.

Praca w mieście